TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Anh Viên

Giám đốc

2

Lê Ngọc Tuấn

Phó Giám đốc