BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Thắng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Trịnh Tiến Tường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Nguyễn Anh Đức

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Hoàng Minh Hiến

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

5

Nguyễn Đình Sỹ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

6

Nguyễn Trường Năng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Nguyễn Anh Viên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, TB Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện

8

Tô Thị Nhàn

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

9

Nguyễn Ngọc Lâm

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

10

Nguyễn Thành Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại tá, Trưởng Công an huyện

11

Nguyễn Đình Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tá, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

12

Vũ Xuân Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

13

Bùi Mạnh Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện