VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Ngọc Hòa

Chánh Văn phòng

2

Đỗ Thị Liên

Phó Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Thị Vân

Phó Chánh Văn phòng