ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Tô Thị Nhàn

Chủ nhiệm

2

Vũ Văn Chung

Phó Chủ nhiệm Thường trực

3

Nguyễn Văn Chín

Phó Chủ nhiệm