ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆM

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

Bí thư

2

Nguyễn Văn Long

Phó Bí thư