BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Trường Năng

Trưởng ban

2

Trịnh Thị Tứ

Phó Trưởng ban

3

Lê Văn Chức

Phó Trưởng ban