BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Lâm

Trưởng ban

2

Trần Thị Thanh

Phó Trưởng ban

3

Chu Công Kiêm

Phó Trưởng ban