CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chương Mỹ: Đô thị vệ tinh Xuân Mai được quy hoạch ba phân khu

Ngày đăng 09/06/2023 | 20:16  | Lượt xem: 2935
Đô thị vệ tinh Xuân Mai được quy hoạch ba phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy mô nghiên cứu gần 3.500 ha, dân số đến 2030 khoảng 260.000.

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 08/02/2023 | 11:03  | Lượt xem: 692
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chương Mỹ

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 08/10/2020 | 09:35  | Lượt xem: 112
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chương Mỹ

Thông báo lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 30/09/2020 | 09:45  | Lượt xem: 166
Thông báo lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500