LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ năm 2024

Ngày đăng 27/12/2023 | 16:48  | Lượt xem: 283
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ năm 2024

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2023

Ngày đăng 13/12/2022 | 05:34  | Lượt xem: 227
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2022

Ngày đăng 27/12/2021 | 09:59  | Lượt xem: 89
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 03:13  | Lượt xem: 85
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ 6 tháng cuối năm 2021

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ quý II năm 2020

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:10  | Lượt xem: 938
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 10:41  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2021

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Quý IV năm 2020

Ngày đăng 08/10/2020 | 10:10  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Quý IV năm 2020

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 01:43  | Lượt xem: 161
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chương Mỹ năm 2020