HỘI NÔNG DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

2

Trần Thị Mỹ Linh

Phó Chủ tịch