HỘI NÔNG DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

2

Phạm Minh Thức

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Úy

Phó Chủ tịch