ỦY BAN MTTQVN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Xuân Hùng

Chủ tịch

2

Trần Trọng Phú

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Linh

Phó Chủ tịch