HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Minh Đức

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch