LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Hợp Tiến

Chủ tịch

2

Nguyễn Hoài Dương

Phó Chủ tịch

3

Phạm Minh Thức

Phó Chủ tịch