HỘI CỰU CHIẾN BINH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Thiều

Chủ tịch

2

Nguyễn Đắc Huần

Phó Chủ tịch

3

Cấn Văn Thăng

Phó Chủ tịch