TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngành Kiểm tra Đảng huyện Chương Mỹ phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”
Ngày đăng 17/09/2023 | 18:01  | Lượt xem: 149

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, xác định vai trò quan trọng của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua ngành Kiểm tra Đảng huyện Chương Mỹ đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, góp phần siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã coi trọng việc giữ gìn kỷ luật Đảng và công tác kiểm tra trong Đảng. Điều lệ Đảng năm 1930 quy định trách nhiệm của đảng viên và các Đảng bộ là chấp hành kỷ luật Đảng một cách nghiêm khắc. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng ngày 29/3/1935 đã chỉ rõ: Để kiểm tra và chỉ đạo công tác của địa phương, các cấp ủy có thể đặt ra Ban Đặc biệt ủy viên để tra xét những vấn đề phạm đến kỷ luật khi Đảng ta chưa có điều kiện lập ra cơ quan kiểm tra chuyên trách. Đến cuối năm 1947, đầu năm 1948, do yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương mới điều một số cán bộ ở các tỉnh về tăng cường cho cơ quan Trung ương và ngày 16/10/1948, Đảng ra quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Trải qua 75 năm hoạt động và rèn luyện, ngành kiểm tra Đảng từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Công tác kiểm tra Đảng có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc…

 Đồng chí Tô Thị Nhàn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy (thứ 3 bên trái) nhận bằng khen của Thành ủy (Năm 2022)

Phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”. Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện luôn phấn đấu, trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Những năm qua, Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Năm 2023, UBKT Huyện ủy đã Chỉ đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Riêng trong 9 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, UBKT Huyện ủy đã xây dựng, ban hành 23 Báo cáo, 04 Kế hoạch, 30 Công văn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại tới các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn và đồng chí Bí thư chi bộ các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. UBKT Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

UBKT Huyện ủy phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Trong đó, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức và 30 đảng viên; chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 dảng viên. UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 86 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 40 tổ chức và 04 đảng viên; giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với 190 tổ chức và 944 đảng viên; kiểm tra tài chính, ngân sách Đảng và công tác thu - nộp, sử dụng đảng phí đối với 85 tổ chức; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 02 Tổ chức Đảng và 10 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy xem xét và chỉ đạo cơ sở thi hành kỷ luật đối với 04 tổ chức Đảng và 100 đảng viên vi phạm.

Cấp ủy, UBKT các cấp huyện Chương Mỹ cũng thực tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và nắm bắt tình hình địa bàn; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên; Kiểm tra xác minh tài tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị… UBKT Huyện ủy cũng thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở đảm bảo quy định.

Những kết quả đó đã góp phần xây đắp nên truyền thống đáng trân trọng, tự hào của công tác kiểm tra của Đảng, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện nhà ngày càng vững mạnh. Tự hào về những thành tích mà công tác kiểm tra của đảng và đội ngũ cán bộ kiểm tra toàn huyện đã đạt được và chính những thành tích đó, những kết quả đó đã tô đẹp thêm truyền thống quý báu của ngành và truyền thống của Đảng bộ huyện Chương Mỹ.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023), ngay từ đầu tháng 3/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống của Ngành tới UBKT Huyện ủy, Đảng ủy, Chi bộ và UBKT Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, Cán bộ làm công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.

UBKT Huyện ủy triển khai với các hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong 75 năm xây dựng và phát triển. Tích cực tham gia các chương trình do UBKT Thành ủy tổ chức. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Đề nghị xét tặng, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” đối với cán bộ có nhiều đóng góp xây dựng ngành Kiểm tra Đảng. Tổ chức báo công dâng Bác và hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho cán bộ có nhiều đóng góp xây dựng ngành Kiểm tra Đảng. (Ảnh tư liệu)

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn để xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Có thể khẳng định rằng, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện Chương Mỹ luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Truyền thống vẻ vang 75 năm Ngành Kiểm tra Đảng đang được thế hệ cán bộ kiểm tra Đảng huyện Chương Mỹ ngày nay tiếp nối, phát huy mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh kỷ cương, kỷ luật./.

 

Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)