TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

HĐND huyện giám sát về kết quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Trung tâm phát triển quỹ đất
Ngày đăng 26/04/2023 | 15:43  | Lượt xem: 178

Sáng 26/4, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ đã có buổi giám sát về kết quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện tại Trung tâm phát triển quỹ đất. Ông Nguyễn Đình Sỹ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi giám sát.

Trước khi tổ chức buổi giám sát trực tiếp về kết quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ, sáng 25/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã có buổi khảo sát thực tế tại dự án khu tái định cư sân golf xã Hoàng Văn Thụ với tổng diện tích 16.300m2, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm; dự án đấu giá khu Mái sau thôn Quyết Tiến xã Hữu Văn với tổng diện tích 3.656m2. Đoàn giám sát còn đi khảo sát dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đám mạ thôn Đồng Du xã Hợp Đồng với diện tích 1.231m2; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Gò Ngựa thôn 2 xã Quảng Bị với diện tích 3.059m2.

Toàn cảnh buổi giám sát tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ

Tại buổi giám sát trực tiếp, báo cáo kết quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất nêu rõ: Năm 2022 đã tổ chức đấu giá thu được 212,87 tỷ đồng; chiếm 85,15% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Trong đó, số tiền chuyển tiếp từ năm 2021 là 54,40 tỷ đồng; số tiền khách hàng trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách năm 2022 là 158,47 tỷ đồng. Khi thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở, công tác tham mưu thực hiện đã có vai trò nhất định như quá trình thực hiện đấu giá được thực hiện một cách liên tục và công khai, trung thực. Đồng thời đảm bảo được sự bình đẳng cũng như các lợi ích của những bên tham gia. Công tác đấu giá được thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; phản ánh được thực tế giá bất động sản trên thị trường.

Về kết quả công tác tham mưu thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tham mưu xây dựng kế hoạch, công tác phối hợp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đúng trình tự pháp lý theo quy định.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp, căn cứ tiến độ thực hiện các dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2023 trên địa bàn huyện đối với 24 dự án, tổng diện tích đấu giá khoảng 43.884m2. Ngày 10/2/2023, Trung tâm đã tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc thông báo thông tin các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023. Thông tin về dự án và kế hoạch đấu giá năm 2023 được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện và công bố, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Về chỉ tiêu, kết quả đạt được, tổng tiền trúng đấu giá dự kiến đến ngày 1/4/2023 là 15,31 tỷ đồng; ước đạt 6,4% so với chỉ tiêu được giao tại quyết định số 4969/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Trong đó đã nộp vào ngân sách 7,20 tỷ đồng, trong đó năm 2022 chuyển sang là 4,25 tỷ đồng; đấu giá ngày 23/12/2022 là 2,95 tỷ đồng; dự kiến nộp ngân sách đấu giá ngày 25/3/2023 và 1/4/2023 là 8,29 tỷ đồng…

Một số thành viên Đoàn giám sát trao đổi một số nội dung có liên quan

Tại buổi giám sát đã có 5 ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát trao đổi với tổng số 25 nội dung có liên quan đến trách nhiệm của Trung tâm phát triển quỹ đất và một số ngành chức năng có liên quan như về xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác cưỡng chế thu hồi đất; quy hoạch, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp thu và trả lời làm rõ một số nội dung có liên quan

Qua nghe các ý kiến trao đổi của Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và cán bộ, viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất đã nghiêm túc tiếp thu và trả lời làm rõ một số nội dung có liên quan.

Ông Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đình Sỹ kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, Ông Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện với Trung tâm phát triển quỹ đất và một số ngành chức năng có liên quan của huyện trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở. Đồng thời nhấn mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua là nguồn lực lớn để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn góp phần huy động nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhất là việc thực hiện xây dựng NTM; cải thiện kết cấu hạ tầng; đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội của địa phương. Đối với những tồn tại, hạn chế, Trung tâm cần chỉ rõ, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó để có hướng giải pháp khắc phục. Ông Phó chủ tịch HĐND huyện cũng tiếp thu những đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất để tổng hợp kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền. Trung tâm phát triển quỹ đất cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

 

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)