TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện – Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động
Ngày đăng 22/12/2022 | 16:00  | Lượt xem: 108

Năm 2022, dưới sự phân công điều hòa của Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát, tích cực tham gia hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Với phương châm “đổi mới” để nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2022, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát chương trình trọng tâm và triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đề ra.

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Chương Mỹ chịu trách nhiệm về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, chính sách tôn giáo, lĩnh vực dân tộc ở địa phương. Các hoạt động của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện từng bước được nâng lên; công tác giám sát, khảo sát và công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành các nhiệm vụ được thường trực HĐND huyện phân công.

Kỳ họp HĐND huyện là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND, năm 2022 HĐND huyện đã tổ chức 5 kỳ họp; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã chủ động tham mưu giúp thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND huyện liên quan lĩnh vực Ban phụ trách trình kỳ họp HĐND huyện bao gồm kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9) và kỳ họp thường lệ cuối năm – Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, Ban kinh tế xã hội huyện tiến hành thẩm tra tổng số 52 văn bản gồm các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo nghị quyết có liên quan đến nội dung kỳ họp.

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện thực hiện giám sát, khảo sát tại một số địa phương

Bên cạnh tham mưu giúp thường trực HĐND huyện tổ chức các kỳ họp, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện còn làm tốt công tác giám sát, khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị địa phương. Giám sát, khảo sát là hình thức hoạt động chủ yếu của Ban được thực hiện theo chương trình. Nhiệm vụ chính hoạt động giám sát, khảo sát là theo dõi, xem xét, đánh giá các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội. Thông qua kết quả giám sát, khảo sát, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đề xuất các giải pháp tích cực, khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện tốt nghị quyết HĐND huyện đề ra; các cuộc khảo sát, giám sát được thực hiện, đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật.

 Năm 2022, trên cơ sở quy định của pháp luật, dưới sự chỉ đạo, phân công điều hòa, phối hợp các hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Ban kinh tế xã hội đã chủ động và tích cực tham gia, tổ chức giám sát, khảo sát độc lập và phối hợp giám sát những vấn đề cử tri quan tâm.

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện thành lập 4 đoàn giám sát và tổ chức 1 phiên giải trình với các nội dung, đó là giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2021, năm 2022 thuộc huyện; giám sát tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách kế hoạch đầu tư công tại các xã Lam Điền, Phú Nghĩa; giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham mưu tổ chức một phiên giải trình về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã thành lập 4 đoàn giám sát và tổ chức thực hiện 8 cuộc giám sát về việc thực hiện hỗ trợ các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện về hỗ trợ từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất ở, giai đoạn 2019-2021, hỗ trợ các xã thị trấn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Nghị quyết số 10/2018/ NQ-HĐND Thành phố năm 2020 tại các xã Hồng Phong, Hợp Đồng, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Chúc Sơn. Đồng thời giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu –chi phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại xã Trường Yên, Văn Võ, Hoàng Diệu.

Trong năm 2022, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện còn phối hợp tham gia 6 cuộc giám sát do Ban pháp chế HĐND huyện thực hiện, bao gồm  3 cuộc giám sát về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật pháp luật năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 tại Đại Yên, Đồng Phú, Thị trấn Xuân Mai và 3 cuộc giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện; Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao; Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên.

Các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện do Ban kinh tế xã hội tham mưu và các cuộc giám sát của Ban đều gắn với việc khảo sát thực tế để làm rõ hơn các nội dung giám sát. Sau giám sát, khảo sát, Ban kinh tế xã hội đều ban hành báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi đến Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua giám sát khảo sát đã chỉ rõ được những kết quả đạt được, những ý kiến, kiến nghị đối với đơn vị chịu sự giám sát khảo sát để tập trung xem xét; các kiến nghị của Ban đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã đề ra chương trình công tác năm 2023. Đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; các nội dung thẩm tra liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách. Tăng cường hoạt động giám sát, tái giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách theo nghị quyết của HĐND huyện, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, các ngành trong thực hiện nghị quyết của HĐND và giải quyết những kiến nghị của Ban sau giám sát; chủ động tham mưu và báo cáo kịp thời giúp Thường trực HĐND những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp các hoạt động của Thường trực HĐND huyện; thường xuyên giữ mối liên hệ với UBND huyện để tiếp cận, theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND làm cơ sở cho hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện.

Có thể nói, hoạt động của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện trong năm 2022 đã đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập thể Ban luôn đoàn kết, thống nhất, các thành viên của Ban không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong các mặt công tác, đóng góp nhiều nhận định về các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện Chương Mỹ. Từ đó, vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của Ban ngày càng được nâng lên, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Lê Hân

Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Chương Mỹ

Trung bình (0 Bình chọn)