TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Chương Mỹ thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; Xã Thủy Xuân Tiên ra mắt “Mô hình tiếp nhận, hướng dẫn TTHC, dịch vụ công trực tuyến” thôn Trí Thủy
Ngày đăng 25/05/2023 | 16:34  | Lượt xem: 44

Ngày 24/5/2023, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Quyết định số 2738/QĐ- UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Chương Mỹ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Chương Mỹ được thành lập trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Chương Mỹ. Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Chủ tịch UBND huyện; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thường trực công tác cải cách hành chính; đồng chí Đặng Thị Nam - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Thường trực công tác chuyển đổi số.

Phòng Nội vụ huyện là Cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là Cơ quan  thường trực về công tác chuyển đổi số. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ nhiệm vụ và triển khai đến các thành viên (theo từng lĩnh vực). Cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc theo lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện có các nhiệm vụ đó là: Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện ủy. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố và Huyện. Tham mưu, đề xuất UBND huyện sơ kết, tổng kết nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình số 14-CTr/HU ngày 18/3/2021 của Huyện ủy, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nghiên cứu, đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chủ trương, chiến lược, giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều phối chung các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các Kế hoạch, Đề án về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tham mưu UBND huyện sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Ban Chỉ đạo thành lập 02 Tổ giúp việc gồm: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyên đề Cải cách hành chính do đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Tổ trưởng; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyên đề Chuyển đổi số do đồng chí Trưởng phòng Văn  hóa và Thông tin huyện làm Tổ trưởng.

Thời gian qua, UBND huyện Chương Mỹ đã nghiêm túc triển khai thực hiện phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố, cấp huyện, cấp xã có 245 TTHC thực hiện theo phương án ủy quyền. Tuy nhiên, có 02 TTHC lĩnh vực tổ chức phi chính phủ đã có văn bản của Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố giữ nguyên thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện  không thực hiện ủy quyền tiếp cho cấp phòng; Có 03 TTHC lĩnh vực chứng thực ủy quyền từ Trưởng phòng về cấp xã, Sở Tư pháp hướng dẫn tạm dừng chưa thực hiện ủy quyền; Có 01 TTHC lĩnh vực giao thông vận tải không thực hiện ủy quyền từ cấp sở về cấp xã; 02 TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang thuộc thẩm quyền cấp xã nên không phải thực hiện ủy quyền.Như vậy tổng TTHC thực hiện phương án ủy quyền cấp huyện, cấp xã có 237TTHC (thời gian ủy quyền đến 31/12/2023).

Kết quả việc thực hiện việc phương án ủy quyền giải quyết TTHC trên địa bàn huyện cụ thể như sau: UBND huyện đã tiếp nhận 01 hồ sơ về việc đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (lĩnh vực thông tin truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông ủy quyền cho cấp huyện) và UBND huyện ban hành văn bản trả lời theo quy định. Phòng Nội vụ đã tiếp nhận, giải quyết 15 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tôn giáo được UBND huyện ủy quyền cho Phòng và đã có 15/15 hồ sơ trả kết quả đúng hẹn theo đúng quy định. Trưởng phòng Tư pháp đã tiếp nhận, giải quyết 114 hồ sơ lĩnh vực Hộ tịch được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền; 114/114 hồ sơ đã trả kết quả cho công dân đúng hẹn theo quy định. Còn lại các lĩnh vực khác không có phát sinh hồ sơ.

Toàn bộ các thủ tục hành chính ủy quyền đã được UBND huyện cập nhật, niêm yết công khai tại trụ sở, Bộ phận Một cửa các cấp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp, các phòng chuyên môn thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC ủy quyền theo đúng quy định.

Sáng 25/5, UBND xã Thủy Xuân Tiên đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình thí điểm “Tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại thôn Trí Thủy.

Tại hội nghị, đã thông qua Quyết định của UBND xã Thủy Xuân Tiên về việc thành lập mô hình thí điểm “Tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” thôn Trí Thủy. Các thành viên tham gia thực hiện mô hình được phân công trực tại Nhà văn hóa thôn hàng ngày để hướng dẫn công dân các thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, còn tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị, góp ý và đề xuất của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC và báo cáo về UBND xã (nếu có).

 

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt mô hình thí điểm “Tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên.

Mô hình “Tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại thôn Trí Thủy” hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND xã và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của công chức chuyên môn UBND xã. Được trang bị 1 máy tính có kết nối mạng internet; máy scan, bàn ghế ngồi cho công dân; Niêm yết danh mục TTHC; nội quy hoạt động; lịch phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên.

Đồng chí Lê Quý Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên cho biết: Việc ra mắt mô hình thí điểm tiếp nhận, hướng dẫn các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại thôn Trí Thủy nhằm góp phần tạo môi trường hành chính gần gũi, thân thiện với Nhân dân; công dân được tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến thuận lợi, tiết kiệm hơn, giảm tải được áp lực công việc…Qua đây sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng thành công mô hình thôn thông minh để đưa Thủy Xuân Tiên sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

                                               

Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)