TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện năm 2023; LĐLĐ huyện thực hiện công tác Chính sách Pháp luật và QHLĐ năm 2023
Ngày đăng 06/03/2023 | 19:39  | Lượt xem: 164

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2023.

Thông qua việc triển khai Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; góp phần chủ động trong phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, trì trệ khi ở một vị trí, một địa bàn; tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức có điều kiện tiếp xúc nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau, có kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Định kỳ điều động, chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp bố trí công chức, viên chức là để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng công chức, viên chức. Từng bước điều chỉnh việc bố trí công chức, viên chức hợp lý hơn, tăng cường được công chức, viên chức cho những nơi có nhu cầu cấp bách, nhất là đơn vị có khó khăn về công tác cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Việc định kỳ điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đảm bảo khách quan, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, chống các biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân. Đảm bảo nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm đến 05 năm, tùy theo đặc thù từng ngành, từng lĩnh vực theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, trong tháng 02/2023 đã tiến hành rà soát thời gian công tác các đối tượng phải chuyển đổi, thực hiện chuyển đổi công chức tại UBND các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục huyện. Tháng 03/2023, ban hành kế hoạch, xây dựng phương án chuyển đổi công tác đối với viên chức Kế toán trường học và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách các xã, thị trấn. Tháng 05/2023, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Kế toán trường học và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; công chức Địa chính – Xây dựng. Việc chuyển đổi đối với các vị trí chức danh công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện trong cả năm.

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2023.

Mục tiêu thực hiện Kế hoạch đó là: 100% cơ sở cung cấp nước trên địa bàn đang hoạt động cấp nước sạch ổn định được kiểm tra chất lượng nước theo quy định. Thông qua kiểm tra nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức của chủ cơ sở cấp nước và người dân về việc đảm bảo cung cấp nước hợp vệ sinh; thực hiện kiểm tra vệ sinh chất lượng nước hộ gia đình, bể chứa nước trung gian theo quy định.

Nội dung kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở cấp nước bao gồm: Kiểm tra công tác nội kiểm và kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tại các cơ sở cấp nước với tần suất ít nhất 01 lần/năm. Kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước; khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; khi có phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Kiểm tra, giám sát chất lượng nước định kỳ tại các chung cư, trạm bơm tăng áp có bể chứa tập trung đã đưa vào hoạt động, tối thiểu 01/năm. Kiểm tra đột xuất chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị có bể chứa tập trung, các đơn vị sử dụng nguồn nước tự khai thác cho ăn uống, sinh hoạt. Giám sát tình trạng vệ sinh nguồn nước sạch cho mục đích sinh hoạt tại hộ gia đình, tối thiểu 20 hộ gia đình/xã/tháng.

UBND huyện giao Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện kiểm tra công tác nội kiểm chất lượng nước tại các trạm bơm tăng áp, bể chứa khu chung cư, khu tập thể trên địa bàn huyện; lấy mẫu xét nghiệm và làm xét nghiệm Clo dư định kỳ tại các trạm cấp nước, bể bơi theo quy định. Kiểm tra công tác vệ sinh, sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn bơi, đánh giá vệ sinh chất lượng nước tại bể bơi, khu vui chơi dưới nước trên địa bàn huyện 01 tháng/lần. Hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn kiểm tra tình trạng vệ sinh chung đối với các hình thức cấp nước hộ gia đình trên địa bàn…

Phòng Quản lý đô thị huyện rà soát, cập nhật danh sách toàn bộ các cơ sở cấp nước, khu chung cư khu tập thể trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ sở cấp nước trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra vệ sinh chất lượng nước và các biện pháp đảm bảo chất lượng nước…

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện lấy mẫu nước thực hiện chế độ nội kiểm vệ sinh chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, kiểm tra chất lượng nước thành phẩm tại các bể chứa và vòi sử dụng theo quy định.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh chung đối với các hình thức cấp nước hộ gia đình. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức điều tra lập danh sách các trạm cấp nước, các nguồn nước phục vụ cho trường học, xí nghiệp, công ty trên địa bàn gửi về Trung tâm Y tế huyện, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra sử dụng nguồn nước tại hộ gia đình trên địa bàn.

Các cơ sở cung cấp nước thực hiện chế độ nội kiểm vệ sinh chất lượng theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ công tác kiểm tra theo Kế hoạch…

LĐLĐ huyện ban hành Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ về công tác Chính sách Pháp luật và QHLĐ năm 2023

Theo đó, LĐLĐ huyện phấn đấu năm 2023 có 100% Công đoàn cơ sở khối cơ quan, hành chính sự nghiệp và trên 90% Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tổ chức phát động thi đua đầu năm.

100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc.

100% Công đoàn khối xã, thị trấn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân, theo quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện tốt TƯLĐTT tại đơn vị, trong đó có ít nhất 45% bản TƯLĐTT đạt loại B trở lên. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ Quỹ xã hội do LĐLĐ thành phố phát động. Phối hợp với phòng LĐTB&XH, BHXH, thanh tra huyện thanh, kiểm tra ít nhất 50 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, luật BHXH, luật ATVSLĐ-PCCN.     

100% CNVCLĐ bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp trong năm được thăm hỏi, trợ cấp. Chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tập huấn nghiệp vụ cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên và xây dựng được quy chế hoạt động.

Để thực hiện tốt Kế hoạch, LĐLĐ huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung giám sát việc thực hiện TƯLĐTT đã ký, chất lượng bữa ăn ca, các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi NLĐ; triển khai, thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc. Đa dạng hóa các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng; quan tâm hoạt động hỗ trợ ĐV, NLĐ khó khăn, ĐV, NLĐ bị giảm giờ làm, mất việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT ngày 16/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đôn đốc, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở hoàn thành về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn huyện Chương Mỹ; chương trình “01 triệu sáng kiến” do Tổng liên đoàn phát động giai đoạn 2.

Nắm chắc tình hình QHLĐ; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tham gia xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập, phúc lợi cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Tuyên dương “Công nhân giỏi thủ đô” năm 2023. Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với Công nhân Lao động, cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023.

Phối hợp UBND huyện tổ chức tốt: Tuyên dương “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ”; “Hội thi thợ giỏi”; khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến, sáng tạo trong CCVCLĐ”; “Hội thi thợ giỏi”.

LĐLĐ huyện giao Bộ phận Chính sách Pháp luật & QHLĐ tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Chương trình công tác công đoàn năm, kế hoạch Công tác Chính sách Pháp luật và QHLĐ năm 2023 của LĐLĐ huyện.

Các công đoàn cơ sở căn cứ chương trình công tác năm, kế hoạch Công tác Chính sách Pháp luật và QHLĐ năm 2023 của LĐLĐ huyện và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, triển khai đến 100% CNVCLĐ để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, kế hoạch, định kì báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ huyện vào hai đợt đợt 01 trước ngày 31/5; đợt 02 trước ngày 20/11/2023.

 

Kim Thoa – Vũ Liên

Trung bình (0 Bình chọn)