TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định
Ngày đăng 27/05/2024 | 08:50  | Lượt xem: 204

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1572/UBND-KSTTHC ngày 21/5/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Hà Nội

 

Theo đó, để đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách TTHC, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ- TTg ngày 15/9/2022, Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 04/5/2024 của UBND Thành phố về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố năm 2024.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; đảm bảo việc thực hiện 100% TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

3. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa; kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại Bộ phận Một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, phù hợp với mô hình Bộ phận Một cửa của Thành phố và thực tiễn tại đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố đẩy mạnh các giải pháp, phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cấu trúc lại quy trình các TTHC, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thực hiện rà soát danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2024 của UBND Thành phố; thực hiện tái cấu trúc và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục và thời hạn đã đăng ký theo Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 24/8/2024; tiếp tục rà soát, đăng ký bổ sung danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị năm 2024, gửi Văn phòng UBND Thành phố trong tháng 5/2024 để tổng hợp, xây dựng phương án triển khai đảm bảo chỉ tiêu theo quy định trong năm 2024.

Đồng thời, thực hiện xử lý các phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn gửi Tổ công tác thuộc phạm vi lĩnh vực đơn vị phụ trách (nếu có); kịp thời phối hợp, tham mưu UBND Thành phố tháo gỡ những vướng mắc, bất cập theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Giao các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố - các đơn vị thành viên Tổ biên tập xây dựng tài liệu về Mô hình mẫu Bộ phận Một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn chủ động bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện mô hình mẫu theo thời hạn quy định.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác cải cách TTHC; đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện tái cấu trúc và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục và thời hạn đã đăng ký theo Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 24/8/2024 và danh mục đăng ký bổ sung năm 2024, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Tham mưu UBND Thành phố định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc và Cổng Thông tin điện tử của Thành phố.

 

Trần Hằng/hanoi.gov.vn

Trung bình (0 Bình chọn)