TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Chương Mỹ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 10/05/2023 | 19:32  | Lượt xem: 124

Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện Chương Mỹ đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm vừa qua để nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ngày 23/3/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về phê phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố. Theo đó, Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 được Thành phố xác định trên 08 nội dung, 47 tiêu chí và 164. Trong đó, huyện Chương Mỹ có 116 tiêu chí thành phần được thành phố chấm điểm, 38 tiêu chí được tính đểm dựa trên điểm điều tra xã hội học. Tổng điểm Chỉ số cải cách hành chính huyện đạt được 89,76 điểm, xếp thứ 24/30 quận, huyện, đạt chỉ số 91,59%.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC của huyện năm 2022, nhằm phát huy, giữ vững các lĩnh vực, tiêu chí đã đạt điểm chỉ số CCHC tối đa; có giải pháp cụ thể, sát với thực tế nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm; UBND huyện Chương Mỹ đã xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

 Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa chỉ đạo nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023 tới các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai các Chương trình, Kế hoạch hàng năm và các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC của UBND huyện. Đồng thời phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo bằng nhiều hình thức khác nhau: phát tờ rơi, pano; qua các trang mạng xã hội: Zalo, facebook ...

Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn xây dựng, ban hành và công khai quy trình nội tại đơn vị. Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về  thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết TTHC. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện (cơ quan thường trực về CCHC) trong việc tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai về công tác CCHC đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm huyện về kết quả thực hiện cải thiện chỉ số CCHC cấp huyện thuộc lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản theo Kế hoạch của UBND huyện; Tự rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, đơn vị mình; quán triệt đến 100% các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của huyện, kiến nghị đề xuất Thành phố sửa đổi, bổ sung điều chỉnh theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, niêm yết TTHC, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát đánh giá tác động của công tác kiểm soát TTHC đối với cơ quan hành chính, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện triển khai, thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dõi, tổng hợp, đánh giá các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở xã, thị trấn thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

UBND huyện tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất, kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn chủ động trong việc giải quyết và đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực được giao. Đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình giải quyết TTHC nếu để hồ sơ TTHC bị giải quyết chậm muộn.

Phòng Nội vụ huyện chủ động rà soát các chỉ tiêu biên chế còn thiếu thuộc các phòng chuyên môn, tham mưu văn bản đề nghị Thành phố tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp trong công tác tổ chức máy của Trung ương, Thành phố và huyện.

Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Phấn đấu 100% các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc huyện thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Đảm bảo chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định. Chủ động rà soát, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan đơn vị hoàn thành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo đúng lộ trình quy định, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao. Thường xuyên rà soát mức độ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã: Bảo đảm 100% cán bộ và 100% công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm đạt từ 80% số cán bộ, công chức trở lên. 

UBND huyện tổ chức tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, tận lực, trách nhiệm, hiệu quả; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do huyện tổ chức. Nghiên cứu, nắm chắc các quy định về tinh giản biên chế để động viên, hướng dẫn người lao động thực hiện nghỉ tinh giản biên chế theo đúng quy định và thực hiện chi trả chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng lịch công tác tuần, tháng; thường xuyên xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản và email công vụ cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Về cải cách tài chính công, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức trong cơ quan. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện nâng cao mức tự chủ và tự chủ toàn phần. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng dự toán được giao; bám sát tồn quỹ ngân sách để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi, đặc biệt đảm bảo chi lương và các khoản chi liên quan đến con người, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND các cấp. Đôn đốc các đơn vị dự toán, UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; đảm bảo chất lượng, nội dung và thời hạn báo cáo. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn triển khai nghiêm túc các quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện giảm chi ngân sách nhà nước, tăng tự chủ và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Để thực hiện có hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì tham mưu và triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cập nhật, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chỉ đạo điều hành của Huyện trên công thông tin điện tử của Huyện; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội zalo, facebook…để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ rà soát và niêm yết công khai các TTHC.

Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công tại các xã, thị trấn, đồng thời có các giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực đẩy mạnh tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết TTHC; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hạn chế sử dụng văn bản giấy, thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử. Phòng Kinh tế huyện, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện, cải thiện chỉ số CCHC ở nhóm tiêu chí áp dụng ISO trong hoạt động của UBND huyện và UBND xã, thị trấn. Triển khai hướng dẫn các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC, dịch vụ công mức độ 3, 4 không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm muộn và triển khai duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Đối với nội dung tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các chi tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kip thời theo dõi, đôn đốc tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giao trong năm 2023.

 

                                                                             Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)