TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chương Mỹ xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày đăng 14/11/2023 | 14:51  | Lượt xem: 138

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND huyện Chương Mỹ đã và đang tập trung thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Thời gian gần đây, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó, Đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra công vụ đột xuất của huyện và Thành phố cho thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng các nội dung chỉ đạo của UBND huyện nên việc thực hiện còn hình thức, đối phó, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi muộn, về sớm, không đeo thẻ, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, giải trí, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; phong cách ứng xử với tổ chức, công dân của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức còn hạn chế.

Cán bộ, công chức xã Trần Phú thực hiện nghiêm việc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong năm 2023 và các năm tiếp theo, ngày 14/11, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Công văn số 2191/UBND-NV về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung để tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cụ thể đó là:

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương, đơn vị và các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao để hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời gian làm việc, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân theo quy định. Trường hợp cán bộ, công chức vắng mặt hoặc đi công tác phải báo cáo lãnh đạo cơ quan và ghi rõ trên bảng lịch công tác. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tổ chức liên hoan, tiệc tùng trong giờ làm việc.

UBND huyện yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước cấp huyện, cấp xã và viên chức các đơn vị sự nghiệp khi đến nơi làm việc tại công sở và hoặc liên hệ làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phục vụ Nhân dân phải nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tăng cường quản lý thời gian, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm các chỉ đạo nêu trên hoặc vi phạm các quy định về sử dụng thời gian việc trong giờ hành chính và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan phù hợp với yêu cầu về đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó cần nêu rõ biện pháp về cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại đối với các trường hợp không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, vi phạm quy định về đạo đức công vụ. Kịp thời kiểm điểm, phê bình và báo cáo UBND huyện xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ, nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, tham mưu UBND huyện xem xét kỷ luật theo quy định.

 

Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)