TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chương Mỹ tích cực chuyển đổi số, đổi mới trong công tác Đảng
Ngày đăng 13/11/2023 | 16:25  | Lượt xem: 50

Xác định việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phục vụ công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ, những năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh, chính quyền số nhằm thực hiện số hóa công tác quản lý, điều hành lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng.

Trong công tác cán bộ, trên cơ sở các văn bản, quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ đảm bảo kịp thời, khoa học, quy trình chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đặc biệt, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 986-QĐ/HU, ngày 11/11/2021 về việc “Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện Chương Mỹ” và Quyết định số 1731- QĐ/HU, ngày 9/9/2022 về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện Chương Mỹ trên phần mềm”. Đây là ứng dụng đầu tiên trong thực hiện chuyển đổi số của công tác cán bộ. Khi thực hiện đánh giá cán bộ trên phần mềm đã giảm thiểu được lượng hồ sơ giấy, các quy trình đều thực hiện thao tác trên máy đã giúp công tác đánh giá cán bộ thực hiện thuận tiện, đơn giản và quản lý chặt chẽ; công tác thống kê đánh giá xếp loại được thực  hiện nhanh, thuận tiện cho việc thống kê đánh giá xếp loại cuối năm của cán bộ công chức.

Thực hiện cải cách một số thủ tục hành chính trong thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên, quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; sưu tra lịch sử người xin vào Đảng. Hệ thống hồ sơ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, hồ sơ xin ra khỏi đảng, xóa tên đảng viên… ngày càng được thực hiện bài bản, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với các Hướng dẫn hiện hành. Việc áp dụng phần mềm 1.0 từ năm 2007 đến 3.0 từ năm 2013 đã chuyển việc quản lý dữ liệu đảng viên từ dạng “giấy” sang “số hóa”, bước đầu có những kết quả tích cực. Năm 2023, Thành ủy Hà Nội triển khai áp dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý quản lý đảng viên”, trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng 2 phần mềm cho 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đến nay, 3 phần mềm trên vẫn đang được triển khai sử dụng song song. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và CCHC trong Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Công tác Đảng của huyện Chương Mỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực: về số hóa dữ liệu, tính đến đầu tháng 10 năm 2023 huyện đã cập nhật vào phần mềm thông tin dữ liệu của đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đạt 100% (11.865 phiếu/11.865 đảng viên). Các ứng dụng ngày càng có nhiều tiện ích để thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trên phần mềm như: chuyển sinh hoạt đảng, theo dõi đảng viên từ trần, công tác xét tặng, truy tặng Huy Hiệu Đảng, làm thẻ đảng viên… và đang triển khai thực hiện quản lý Công tác đảng viên từ khâu học cảm tình đảng, đến kết nạp đảng viên, học lớp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức trên phần mềm Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Hệ thống dữ liệu có sự liên thông từ cấp cơ sở, cấp huyện đến thành phố, thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý. Đặc biệt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho đảng viên như đọc tin tức từ thông tin chính thống của Đảng, cập nhật lịch sinh hoạt chi bộ và đăng tải tài liệu, nghị quyết để 100% đảng viên có thể tiếp cận, giảm bớt nhiều loại giấy tờ khi thực hiện trên phần mềm.

 

Chương Mỹ triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử phần mềm Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên.

Các Đảng viên thường xuyên vào xem thông tin  trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.

Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Cụ thể, huyện Chương Mỹ đã thực hiện nghiêm việc sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu điều hành tác nghiệp và phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan đảng chuyển giao: phần mềm tác nghiệp Lotus Notes 8.5, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0; phần mềm kế toán, phần mềm quản lý đảng phí, phần mềm quản lý tài sản và phần mềm gửi nhận văn bản của Đảng qua mạng Internet; phần mềm gửi nhận văn qua hòm thư điện tử của Thành phố... Sử dụng chương trình gửi, nhận văn bản qua mạng, quản lý công văn trên mạng, cập nhật đầy đủ, thường xuyên đúng theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu, sử dụng chữ ký số theo quy định. 

Đối với thông tin, tài liệu có chứa bí mật nhà nước, Văn phòng Huyện ủy sử dụng kỹ thuật mã hóa của Cơ yếu để thực hiện chuyển văn bản mật trên mạng, hoặc thực hiện theo quy định của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên được thực hiện đảm bảo, đã triển khai cập nhật hồ sơ đảng viên vào cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 trên hệ thống phần mềm được 11.865phiếu/11.865 đảng viên (đạt 100%); công tác lưu trữ hồ sơ đảng viên được thực hiện đảm bảo.

Các xã, thị trấn tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Các hội nghị, hội thảo trực tuyến trong công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt học tập nghị quyết của Đảng được tổ chức thường xuyên, hiu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã phục vụ hơn 150 hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến các cấp ủy xã, thị trấn. 

Có thể khẳng định rằng, Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan diễn ra ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong công tác đảng, chuyển đổi số là vấn đề quan trọng và cần thiết. Chuyển đổi số thành công sẽ góp phần hiện đại hóa, dân chủ hóa các hoạt động trong công tác đảng hiện nay. Thông qua chuyển đổi số, các hoạt động lãnh đạo, điều hành và giám sát của cấp ủy các cấp trong huyện Chương Mỹ đã được thực hiện dựa trên dữ liệu và bằng công nghệ. Quá trình chuyển đổi số công tác đảng trong thời gian qua đã giúp giảm trong công tác in ấn, sao lưu văn bản, tiết kiệm thời gian. Các văn bản số hoá, gửi đến các chi bộ được nhanh chóng, kịp thời giúp rút ngắn thời gian xử lý, có thêm thời gian đầu tư đi sâu vào nội dung, nâng cao chất lượng công tác Đảng, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đai hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)