TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ quan tâm thực hiện công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, thị trấn
Ngày đăng 07/06/2024 | 11:53  | Lượt xem: 142

Cán bộ chủ chốt xã, thị trấn có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Chính vì vậy, trong những năm qua huyện Chương Mỹ luôn quan tâm thực hiện công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, thị trấn và coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ.

Những năm qua, UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án số 14- ĐA/HU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn của huyện từng bước được xây dựng, cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Theo số liệu thống kê đến 31/12/2023 tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 635 người. Trong đó có 356 cán bộ và 279 công chức. Số lượng cán bộ chủ chốt cấp xã là 196 người; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi: 06 đồng chí, chiếm 3,1%, cán bộ nữ 30 đồng chí, chiếm 15,3%; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, 18 đồng chí có trình độ Thạc sỹ chiến 9,2% và 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 31 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân LLCT, chiếm 15,8%. Đa số cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đã phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo những chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, thị trấn.

Hàng năm, UBND huyện Chương Mỹ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 12/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ ban hành Đề án số 28-ĐA/HU về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cản bộ chủ chốt xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Qua đó để thực hiện mục tiêu chăm lo, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đến năm 2025 và những năm tiếp theo đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, kế thừa, phát triển.

Để triển khai thực hiện Đề án số 28-ĐA/HU của Huyện ủy Chương Mỹ, UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Kế hoạch số 276/KH-UBND về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các mục tiêu được UBND đề ra trong công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đến năm 2025 đó là: Bố trí đủ 100% số lượng cán bộ cho các chức danh cán bộ chủ chốt xã, thị trấn theo quy định, đáp ứng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh; Phấn đấu tỷ lệ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn trẻ dưới 35 tuổi đạt trên 5%, tỷ lệ cán bộ nữ đạt trên 15%, phấn đấu trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn có cán bộ nữ; 100% cán bộ chủ chốt xã, thị trấncó trình độ chuyên môn đại học và trung cấp LLCT trở lên; 100% cán bộ chủ chốt xã, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; 100% cán bộ quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng; 100% có trình độ tin học đáp ứng được công tác lãnh đạo, quản lý đối với chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Phấn đấu bố trí, sắp xếp 50% bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải người địa phương và thực hiện mở rộng bố trí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn; trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn. Đề cao tinh thần học và tự học, tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là giải pháp quant trọng hàng đầu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng, chuyên nghiệm, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mở rộng đối tượng, phạm vi tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn theo hướng “động” và “mở”, bổ sung nguồn từ cấp trên xuống, nguồn tại chỗ, nguồn giữa các xã, thị trấn với nhau, ưu tiên tạo nguồn đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đánh gia, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đến công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, đưa công tác công vụ vào nề nếp, tạo thành thói quen, hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực về lĩnh vực công nghệ thông tin. Công tác quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt xã, thị trấn cần đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định, đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, rõ đối tượng, đạt tiêu chuẩn và cơ cấu, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, chú trọng đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công việc, năng lực, uy tín của cán bộ làm cơ sở để quy hoạch. Quan tâm quy hoạch đối với công chức nguồn, cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ phù hợp ở từng chức danh và có tính kế thừa, phát triển.

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chủ chốt xã, thị trấn theo hướng đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt (chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND). Coi trọng đào tạo chính quy, bàn bản đối với cán bộ, công chức trẻ có triển vọng, cán bộ nguồn quy hoạch, đảm bảo chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2023, nhân sự HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hằng năm, căn cứ vào nguồn cán bộ quy hoạch và nhu cầu công việc, chọn cử cán bộ, công chức tham gia học các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tăng cường tổ chức các lớp dào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực tin học cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức gắn với vị trí việc làm. Thường xuyên thực hiện công tác điều động, luân chuyển, chuyển dổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên qua hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch; ưu tiên chọn cử cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở mục tiêu tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đươc quy định trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch, đánh giá, lựa chọn cán bộ đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tạo nguồn đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn nhằm đảm bảo các mục tiêu của Kế hoạch đề ra. Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, người đứng đâu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhận xét, đánh giá từng trường hợp cán bộ trong diện tạo nguồn để làm căn cứ đưa ra những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, không có triển vọng phát triển; đồng thời bổ sung những nhân tố mới có triển vọng hơn, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho cấp có thẩm quyền theo quy định. Cử cán bộ, công chức, viên chức hoặc trình cấp có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý…UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả các nội dung của Kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)