TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Chương Mỹ triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/03/2024 | 14:36  | Lượt xem: 66

Thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND thành phố quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Thành phố đã đề ra.

UBND huyện đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ sở liên quan trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết, qua đó đã triển khai đến 100% các cơ sở có tồn tại đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, lộ trình. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 21 cơ sở là đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND. Trong đó có 04 cơ sở thuộc ngân sách Trung ương (chiếm 19,04 %), 05 cơ sở thuộc ngân sách thành phố (chiếm 23,8%), 10 cơ sở thuộc ngân sách cấp huyện (chiếm 47,6 %), 02 cơ sở ngoài ngân sách nhà nước (chiếm 9,5 %).

Trong 21 cơ sở này thì có 11 cơ sở thuộc loại hình trường học, cơ sở giáo dục (chiếm 52,3 %); 02 cơ sở cơ sở thuộc loại hình văn phòng, trụ sở làm việc (chiếm 9,5 %); 02 cơ sở thuộc loại hình nhà kho, xưởng sản xuất (chiếm 9,5 %); 05 cơ sở thuộc loại hình Chợ (chiếm 23,8 %); 01 cơ sở thuộc loại hình Bệnh viện (chiếm 4,76 %. 100% cơ sở đã cam kết lộ trình, thời hạn khắc phục; xây dựng kế hoạch thực hiện;  khảo sát, lập hồ sơ khái toán kinh phí. Trong số này, năm 2023 có 02 cơ sở đã được kiểm tra, đánh giá hoàn thành thực hiện tồn tại về phòng cháy chữa cháy và được Công an Thành phố Hà Nội ra văn bản nghiệm thu theo quy định. 02 cơ sở kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành khắc phục tồn tại; 02 cơ sở đã được UBND cấp huyện xác nhận việc hoàn thành khắc phục các tồn tại. Tổng kinh phí dự toán đến thời điểm hiện tại trên 107 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Chương Mỹ không có vụ cháy nổ nào liên quan đến các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND trên địa bàn quản lý. Thời gian tới, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 273/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng huyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện có hiệu quả theo lộ trình kế hoạch đã đề ra theo giai đoạn đã định. Hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Chủ động đề xuất bố trí nguồn ngân sách đầu tư cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Chương Mỹ trên địa bàn cho người đứng đầu cơ sở, đơn vị trong việc đầu tư kinh phí khắc phục các tồn tại vi phạm về PCCC theo quy định.

Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và lộ trình thực hiện khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Vũ Liên

Trung bình (0 Bình chọn)