Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 126
  • Tổng lượng truy cập: 44.758.149

định hướng phát triển

Định hướng phát triển huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng: 18/08/2015 | Lượt xem: 1

Định hướng phát triển huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020
( Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 -2020)
 
* Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

(1). Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010): 25.742 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 11,6%/năm. Trong đó:

- Ngành Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp-Xây dựng cơ bản: 14.725 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 11,3%/năm.

- Ngành Thương mại-Dịch vụ: 7.030 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 18,2%/năm.

- Ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thủy sản: 3.987 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân 4,3%/năm.

(2). Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Công nghiệp-Dịch vụ-Nông nghiệp: 60,3- 24,2-15,5 (năm 2015 là 56,6-19-24,4).

(3). Thu nhập bình quân đầu người: 50 triệu đồng/người/năm.

(4). Thu ngân sách Nhà nước hàng năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao từ 5% trở lên.

(5). Chi ngân sách địa phương: Cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện.

(6). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt trên 1 ha canh tác đạt 150 triệu đồng.

(7). Tỷ suất sinh thô là 15,9‰.

(8). Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 8% trở xuống.

(9). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 8,6% trở xuống.

(10). Triển khai thực hiện có hiệu quả 100% các chương trình y tế; nâng cao chất lượng hoạt động của các xã, thị trấn đã đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế".

(11). Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%.

(12). Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 87%; tỷ lệ làng, (thôn) được công nhận danh hiệu Làng văn hóa 50%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, Khu phố văn hóa 53,3%; Tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa 90%.

(13). Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 70%.

(14). Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch: thành thị là 100%; nông thôn là 50%.

(15). Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%.

(16). Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày 100%.

(17). Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 30 xã.

(18). Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt 50%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 70% trở lên; hàng năm kết nạp 250 đảng viên mới trở lên.

(19). Tỷ lệ xây dựng tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở đạt trong sạch vững mạnh từ 50% trở lên; tỷ lệ thu hút quần chúng vào tổ chức của đoàn thể đạt từ 65 % trở lên.

* Nhiệm vụ trọng tâm:

(1). Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các thành phần kinh tế để phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững.

(2). Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới theo đề án của huyện và quy hoạch các xã, quy hoạch của Thành phố và bộ tiêu chí quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường.

(3). Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(4). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trong tâm là cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế  một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính công khai, minh bạch, phục vụ nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. Tăng cường quản lý điều hành của bộ máy chính quyền nhà nước; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

(5). Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

(6). Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, lấy công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; tăng cường vai trò phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

* Một số khâu đột phá:

(1). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ, năng lực, phẩm chất; dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

(2). Khai thác mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tập trung vào lĩnh vực giao thông, giáo dục, văn hóa và xử lý ô nhiễm môi trường.

(3). Phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với kinh tế, chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng con người Chương Mỹ xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương và truyền thống người Hà Nội thanh lịch, văn minh với những phẩm chất cơ bản: tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, trung thực, tri thức, năng động, sáng tạo.

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng