THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN ĐÌNH HOA - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

ĐIỆN THOẠI: 0913360665

EMAIL: nguyendinhhoa_chuongmy@hanoi.gov.vn