CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Tổ 01

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Bà Chu Thị Minh

Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Thư ký

3

Ông Trịnh Tiến Tường

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hữu Hải Thành viên

5

Ông Đoàn Đình Luận

Thành viên

2. Tổ 02

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Lê Thế Hùy

Tổ trưởng

2

Bà Lê Thị Chính

Thư ký

3

Ông Trần Quyết Thắng

Thành viên

4

Ông Hoàng Minh Hiến

Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên

3. Tổ 03

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Chu Văn Khang

Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Thủy

Thư ký

3

Ông Trần Trí Dũng

Thành viên

4

Ông Nguyễn Đức Hòa

Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Chắt

Thành viên
6 Ông Vũ Ngọc Hòa Thành  viên
7

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Thành  viên
8 Bà Tô Thị Nhàn Thành viên
9

Ông Đỗ Tuấn Anh

Thành viên
10 Bà Vương Thị Hằng Thành viên

4. Tổ 04

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Nguyễn Anh Viên

Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Ngọc Sang

Thư ký

3

Ông Cao Văn Định

Thành viên

4

Ông Bùi Hữu Hoàn

Thành viên

5

Bà Trần Thị Đông

Thành viên
6 Ông Vũ Xuân Hùng Thành  viên
7

Ông Trịnh Duy Oai

Thành  viên
8 Bà Bùi Minh Đức Thành  viên
9

Bà Nghiêm Thị Hiền

Thành viên

5. Tổ 05

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Tổ trưởng

2

Bà Đào Thị Hòa

Thư ký

3

Ông Phùng Duy Tố

Thành viên

4

Bà Đinh Thị Điệp

Thành viên

5

Bà Đinh Thị Hạnh

Thành viên
6 Ông Nguyễn Đình Hoa Thành  viên
7

Ông Nguyễn Đình Sỹ

Thành  viên
8 Ông Nguyễn Hợp Tiến Thành  viên
9

Ông Nguyễn Trường Năng

Thành viên
10 Ông Bùi Bá Dũng Thành viên

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN