CÁC BAN - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. BAN PHÁP CHẾ - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Lê Thế Hùy

Trưởng ban

2

Ông Trần Quyết Thắng

Phó Trưởng ban

3

Bà Lê Thị Chính

Thành viên

4

Bà Đào Thị Hòa

Thành viên

5

Bà Bùi Minh Đức

Thành viên

2. Phân công công tác của các thành viên: Xem Quyết định tại đây

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Bà Trần Thị Đông

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Ngọc Sang

Phó Trưởng ban

3

Bà Chu Thị Minh

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hợp Tiến

Thành viên

5

Bà Vương Thị Hằng

Thành viên

2. Phân công công tác của các thành viên: Xem Quyết định tại đây

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN