THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

I. Cơ cấu tổ chức Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

1

Ông Trịnh Tiến Tường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Ông Nguyễn Đình Sỹ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

3

Ông Lê Thế Hùy

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

4

Bà Trần Thị Đông

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

II. Phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: Xem Quyết định tại đây

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN