VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Chu Văn Khang

Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Anh Dũng

Phó Chánh Văn phòng

3

Phan Anh Hồng

Phó Chánh Văn phòng

4

Vũ Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng