TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Mỹ Linh

Giám đốc

2

Bùi Thị Tú Oanh

Phó Giám đốc

3

Dương Đắc Bảo

Phó Giám đốc

4

Hoàng Minh Tân

Phó Giám đốc