TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

HĐND huyện ban hành thông báo nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công; UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTG
Ngày đăng 12/05/2023 | 15:02  | Lượt xem: 113

Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ đã ban hành thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công (kỳ họp thứ Mười một) của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các k hp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên để đầu tư công (kỳ họp thứ Mười một) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thời gian khai mạc vào 8 giờ 00 ngày 16/5/2023. Địa điểm Hội trường HĐND và UBND huyện Chương Mỹ.

Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ điều hành chủ động, linh hoạt các nội dung tại Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công

Tại các kỳ họp chuyên đề về đầu tư công, các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Nội dung chương trình kỳ họp sẽ xem xét 6 nội dung. Đó là, kỳ họp sẽ xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đợt 12. Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 của các dự án sử dụng ngân sách huyện. Báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 các dự án sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Thành phố.

Xem xét Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, điều hòa Kế hoạch đầu từ công năm 2023. Sau khi nghiên cứu, xem xét các Tờ trình của UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Công văn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc: Thực hiện Văn bản số 1259/UBND-TH ngày 27/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ đó là:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Không đề xuất, tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện lên UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và các Sở, Ban, ngành Thành phố; không lạm dụng việc lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành Thành phố để né tránh trách nhiệm; không lạm dụng việc lấy ý kiến của các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công việc cần giải quyết.

Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền theo quy định. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ, bao gồm cả việc đã phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó. Khi tham mưu, đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc (trường hợp đề xuất từ 02 phương án trở lên phải có phương án lựa chọn).

Thực hiện đúng quyền hạn được giao, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của mình lên UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện hoặc cho các cơ quan khác và không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, trừ trường hợp theo chỉ đạo, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình và những vấn đề liên quan khác đảm bảo thời hạn quy định theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Quá thời hạn mà chưa có câu trả lời được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật. Đối với những vấn đề, nội dung phức tạp, có tính chất liên ngành, có ý kiến khác nhau, đã phối hợp xử lý nhưng không thống nhất thì Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì phải có quan điểm, đề xuất rõ ràng của cơ quan chủ trì, trình lên cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ của các cơ quan, đơn vị, trong đó phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quá trình xử lý công việc, quy định cụ thể thời hạn xử lý công việc và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đến kết quả cuối cùng. Chỉ đạo, rà soát, kiên quyết loại bỏ, giảm những việc phải phối hợp liên ngành trên tinh thần cơ quan được giao chủ trì chịu trách nhiệm đến cùng; chủ động phát hiện những khâu yếu, bộ phận yếu, cán bộ yếu để chấn chỉnh, củng cố tăng cường hoặc thay thế kịp thời, nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị đề kịp thời xem xét quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn quy định, nhất là đối với những công việc đã chậm trễ, kéo dài.

Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc của cấp có thẩm quyền giao.

UBND huyện - Ban tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” huyện Chương Mỹ năm 2023 vừa ban hành thông báo số 454/TB-BTC về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức và giao chỉ tiêu thực hiện cuộc thi. Qua đó nhằm chỉ đạo hiệu quả và tổ chức thành công cuộc thi trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban chỉ tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi theo nhiệm vụ được phân công; báo cáo với Trưởng Ban tổ chức việc thực hiện vào trước ngày 20 hàng tháng.

Ban Tổ chức cuộc thi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời giao chỉ tiêu thi đua từ khi triển khai Cuộc thi đến ngày 30/7/2023. Theo đó, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn: mỗi đơn vị có ít nhất 03 bài viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trở lên. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện: Mỗi trường có ít nhất 02 bài viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của ngành.

 

                                                                                       Lê Hân - Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)