TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Chương Mỹ tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị
Ngày đăng 21/06/2024 | 20:11  | Lượt xem: 29

6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở huyện Chương Mỹ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực công tác được triển khai đồng bộ, chủ động, sáng tạo. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được xác định rõ hơn.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 01 Chỉ thị; 01 Quyết định; 04 Công văn; 02 Chương trình; 03 Kế hoạch; 04 Báo cáo. Tổ chức duyệt Chương trình công tác năm 2024 với các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, điều hành; quan tâm đến các lĩnh vực đời sống của xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Công tác nắm tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, làm tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp, triển khai công tác dân dận trong công tác GPMB trên địa bàn huyện thực hiện công khai đầy đủ các quy định của pháp luật về thực hiện dự án, các văn bản của huyện, xã, thị trấn về thông báo thu hồi đất, dự thảo phương án… với nhiều hình thức như niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; họp công khai trực tiếp với các hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ; bảo đảm quyền được tham gia, giám sát của người bị thu hồi đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giải quyết kịp thời đầy đủ các khiếu nại, kiến nghị của người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Một số các công trình giao thông triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ như công tác giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Huyện Chương Mỹ tích cực triển khai Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

Các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Dân vận, có giải pháp kịp thời để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp.

Nhằm tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, UBND huyện thường xuyên thực hiện chỉ đạo tốt công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về việc Thực hiện Chỉ thị về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung chỉ thị trên cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đảng của Nhân dân.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chính quyền các cấp và các ngành từ huyện tới cơ sở đã quan tâm tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong đó ưu tiên đối tượng là đoàn viên, hội viên của các hội. Tổ chức các cuộc tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm, triển khai nhiều nội dung hỗ trợ giao các chương trình, dự án, phần việc phát triển kinh tế trang trại và kinh doanh cho đoàn viên, hội viên. Quan tâm bổ sung nguồn vốn qua kênh ngân hàng chính sách để các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tạo nguồn vốn vay giúp đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2024, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động phối hợp với UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện năm 2024. Phối hợp củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước nhất là công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang trong nhân dân, đồng thời thực hiện công tác dân vận với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Mô hình Dân vận khéo “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu lấy kinh phí ủng hộ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Hội LHPN xã Nam Phương Tiến

Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn, xây dựng văn bản triển khai thực hiện “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; xây dựng các văn bản lãnh đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo hệ thống tổ chức của mình trong công tác phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở. Hướng dẫn cho nhân dân và đoàn viên, hội viên hiểu nội dung, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm thực hiện pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quyền đại diện của tổ chức mình, phối hợp với chính quyền xã, thị trấn, thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và giám sát việc thực hiện các chính sách ở địa phương; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho các cấp có thẩm quyền giải quyết; động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng bền vững. Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác phối hợp với HĐND, UBND để tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND, tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đại đoàn kết.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Dân chủ trong 03 loại hình cơ sở gồm: trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư; trong quản lý trật tự xây dựng ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức 217 cuộc giám sát, 6 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 của UBND các xã, thị trấn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các văn bản đột xuất khác do cấp trên yêu cầu lấy ý kiến tham gia đóng góp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có 369 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng (cấp huyện 83 ý kiến, cấp xã, thị trấn 286 ý kiến). Tham gia góp ý 441 ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở (cấp huyện 131 ý kiến, cấp xã, thị trấn 310 ý kiến).

Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc cơ sở tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024: Cấp huyện tổ chức 02 hội nghị định kỳ với 580 đại biểu về dự, tại hội nghị có 67 lượt ý kiến (45 ý kiến tổng hợp từ các xã, thị trấn, 23 ý kiến trực tiếp tại hội nghị) các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tiếp thu, giải trình toàn bộ 67 ý kiến, không có ý kiến, kiến nghị nào tiếp thu trả lời sau bằng văn bản. Cấp xã, thị trấn tổ chức thành công 01 hội nghị đột xuất, 7 hội nghị định kỳ với  820 đại biểu về dự, tại hội nghị có 95 lượt ý kiến, trong đó có 82 ý kiến được cấp  có thẩm quyền trả lời trực tiếp, 13 ý kiến tiếp thu trả lời bằng văn bản.

Huyện ủy tiếp tục quán triệt, triển khai tham gia và hưởng ứng các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời và đầy đủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tham mưu, đề xuất giải quyết; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, nội lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2024 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, năm 2024, toàn huyệ có 121 tập thể, 68 cá nhân đăng ký tham gia thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, qua đó đã thực sự tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn vị trong toàn huyện, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình xây dựng nông thôn mới có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Có thể khẳng định rằng nhờ làm tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị nên 6 tháng đầu năm 2024, huyện Chương Mỹ đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, văn  hóa, xã hội, an ninh quân sự và công tác xây dựng Đảng./.

Hoàng Tình

 

Trung bình (0 Bình chọn)