TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN TIN HOẠT ĐỘNG XÃ, THỊ TRẤN

Hoạt động của HĐND xã Mỹ Lương ngày càng đổi mới
Ngày đăng 29/09/2023 | 15:32  | Lượt xem: 64

Nhiệm kỳ 2021-2026, xã Mỹ Lương có tổng số 26 đại biểu HĐND. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, sau khi bầu đủ số lượng đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm, các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm, trọng điểm được thực hiện phù hợp theo từng năm đảm bảo hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã ban hành tổng số 25 Nghị quyết; chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa thường trực HĐND xã, UBND, Ủy ban MTTQ xã; tăng cường chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn hoạt động của các Ban HĐND và đối với đại biểu HĐND xã nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước Đảng, nhân dân và cử tri. Hoạt động HĐND xã luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhất là trong hoạt động giám sát và tổ chức các kỳ họp đúng luật định. Các nghị quyết của HĐND được cụ thể hóa đúng theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đánh giá cao hoạt động của HĐND xã Mỹ Lương

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức thành công 8 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề để xem xét các vấn đề quan trọng, cấp thiết của địa phương. Đã ban hành tổng số 25 Nghị quyết có tác động sâu rộng đến các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn. Các kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả. Các nội dung được chuẩn bị, thẩm tra kỹ lưỡng; chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Kỳ họp HĐND xã. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND xã thực hiện tốt vai trò chủ tọa điều hành kỳ họp theo đúng quy định của Luật, chủ tọa điều hành luôn bám sát nội dung chương trình kỳ họp đã được HĐND xã thông qua. Vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kỳ họp luôn được chủ tọa vận dụng, linh hoạt, giảm thời gian đọc các văn bản, dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; định hướng thảo luận đúng đắn trọng tâm, khách quan để nâng cao chất lượng kỳ họp. Các kỳ họp thường lệ của HĐND xã đều được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã để cử tri và nhân dân theo dõi.

Thường trực HĐND xã Mỹ Lương được huyện đánh giá cao trong tổ chức phiên họp, phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Trong tổ chức phiên họp, hàng tháng thường trực HĐND xã đã duy trì họp định kỳ theo quy định và đột xuất khi cần thiết để quyết định các nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã. Hàng quý còn duy trì họp giao ban giữa Thường trực HĐND xã với các đại biểu HĐND xã. Nội dung giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND; việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua hội nghị, các đại biểu HĐND xã cũng đã kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri với cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết. Trong Phiên giải trình, Thường trực HĐND xã Mỹ Lương đã tổ chức Phiên giải trình về việc xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã. Phiên giải trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao. Phiên giải trình đã xác định trách nhiệm cụ thể, xác định rõ nội dung, lộ trình đối với UBND, các ban, ngành chức năng liên quan trong việc thực hiện, tổ chức khắc phục các hạn chế được nêu tại Phiên giải trình. Sau Phiên giải trình, trách nhiệm của UBND xã và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường, giải quyết đơn thư trên địa bàn xã đã được nâng lên.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được HĐND xã Mỹ Lương quan tâm, chú trọng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chất vấn đã có nhiều đổi mới trong công tác thảo luận, chất vấn của các đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 5 kỳ họp thường lệ, trong đó có 4 kỳ họp có hoạt động chất vấn. Tổng số đã có 16 đại biểu tham gia chất vấn với 22 ý kiến chất vấn về các nội dung liên quan lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; công tác giáo dục, tài nguyên môi trường. Các ý kiến chất vấn đều được lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan. Cách thức đặt câu hỏi và trả lời chất vấn theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, rõ ràng, rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện. Chủ tọa kỳ họp đã đổi mới, linh hoạt trong khâu điều hành phiên chất vấn, tạo không khí dân chủ, bình đẳng, tăng tính tranh luận trong phiên chất vấn. Toàn bộ phiên chất vấn tại kỳ họp đều được truyền thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND xã được thực hiện đảm bảo đúng Luật. Các cuộc giám sát đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã đã thành lập 5 đoàn giám sát chuyên đề, trong đó năm 2022, Thường trực HĐND xã đã giám sát đối với UBND xã về công tác quản lý quỹ đất công ích và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Năm 2023, Thường trực HĐND xã giám sát đối với UBND xã về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; tổ chức 3 cuộc giám sát đối với 3 trường học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 04 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại 3 trường học trên địa bàn xã. Thường trực HĐND xã Mỹ Lương còn chỉ đạo các Ban của HĐND xã thành lập 7 đoàn giám sát chuyên đề theo lĩnh vực phân công phụ trách. Các đoàn đã tiến hành giám sát nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng Luật, qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân để phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Có thể thấy rằng, trong những năm gần đây, hoạt động của HĐND xã Mỹ Lương ngày càng đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, xã Mỹ Lương cũng là một trong các đơn vị được Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đánh giá cao khi đã tổ chức được Phiên giải trình và đã tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, truy đến cùng những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Qua đó củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân trong xã đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)