TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC, THÀNH PHỐ

Hà Nội: sửa đổi, thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 22/06/2024 | 11:59  | Lượt xem: 58

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND TP phê duyệt phương án mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế việc uỷ quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội. 

Cụ thể, UBND TP phê duyệt 34 thủ tục hành chính mới xây dựng phương án uỷ quyền giải quyết; 41 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế phương án uỷ quyền giải quyết. 

Giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thực hiện việc ủy quyền, nhận ủy quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. 

Thời hạn ủy quyền: Thống nhất các quyết định ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. Trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc trực tiếp ban hành: Các quyết định ủy quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý xong trước ngày 28/6/2024;

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính xong trước ngày 5/7/2024. Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính: tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo UBND TP, Chủ tịch UBND TP các vấn đề phát sinh để xem xét, điều chỉnh các văn bản có liên quan. 

UBND TP giao Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo các quy định.

Sở Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND TP các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn thực hiện phương án phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng về nguồn lực nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế so với yêu cầu, khối lượng công việc của mỗi cấp, mỗi cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đủ yêu cầu, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ khi được ủy quyền.

Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND TP việc bố trí kinh phí phù hợp với việc ủy quyền theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị phương án quản lý nguồn kinh phí, công tác mua sắm theo quy định. 

Các sở và cơ quan tương đương sở: Tổ chức rà soát, triển khai các nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung phương án ủy quyền thủ tục hành chính của UBND TP.

Tham mưu, trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định ủy quyền; ban hành hoặc chỉ đạo ban hành quyết định ủy quyền theo phương án ủy quyền. 

Tiến hành rà soát bảo đảm các điều kiện tiếp nhận ủy quyền của các đơn vị được ủy quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. 

Tham mưu UBND TP công bố danh mục thủ tục hành chính, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng quy 3 trình điện tử phục vụ phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho UBND cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được ủy quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện phương án ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính.

UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm; ban hành, chỉ đạo việc ban hành văn bản ủy quyền theo phương án ủy quyền; phối hợp với các sở, ban, ngành TP trong việc bảo đảm các điều kiện ủy quyền theo chỉ đạo của UBND TP và các quy định pháp luật liên quan…

Việt An/Kinhtedothi

 
Trung bình (0 Bình chọn)