TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Ngày đăng 12/01/2023 | 16:01  | Lượt xem: 38

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Thông qua đó nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị Thành phố giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân; phát huy quyền của nhân dân được tham gia góp ý trực tiếp, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 dự kiến vào tháng 3 và tháng 10.

Ảnh minh họa.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan Thường trực thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn và tương đương, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung Kế hoạch đề ra. Tiếp nhận ý kiến tham gia đối thoại của cá nhân, đồng thời tổng hợp các ý kiến tham gia đối thoại của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ gửi đến; chuyển các phòng chuyên môn có liên quan tham mưu trả lời; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và phát hành giấy mời tổ chức hội nghị theo Kế hoạch.

Các phòng chuyên môn và tương đương chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan phục vụ việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

UBND huyện Chương Mỹ cũng vừa ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.

Mục đích là nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiên môi trường đầu tư trên địa bàn huyện; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện đó là:

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào trách nhiệm công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về thủ tục hành chính và việc xử lý phản ánh kiểu nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm và giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; nghiên cứu đề xuất giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; tăng cường liên thông thủ tục hành chính.

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật (bao gồm cả các thủ tục hành chính được ủy quyền theo các quyết định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền).

Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trụ sở làm việc và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã và các thủ tục hành chính theo phương án ủy quyền của Thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng”năm 2023 trên địa bàn huyện.

Thông qua việc thực hiện Kế hoạch này, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến với mọi đối tượng; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Huy động sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn thể nhân dân trên địa bàn đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vu. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước

Nội dung của chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn huyện đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đổi mới nội dung hình thức tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, trên cổng thông tin điện tử của huyện, tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu để truyền tải thông tin chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng để người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình.

Đội kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra đảm bảo ATTP tại Siêu thị Lan Chi.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Tuyên truyền để người tiêu dùng biết về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các chương trình tổ chức vì người tiêu dùng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, hàng giả, hàng kém chất lượng... ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị có sản phẩm, dịch vụ vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc tổ chức các chương trình, hội chợ,... nhằm quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo chất lượng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước và địa phương. Giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hành hóa có nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa đảm bảo thuộc các lĩnh vực liên quan đến đời sống tiêu dùng trên địa bàn để tham gia Hội chợ, sự kiện vì người tiêu dùng tổ chức trên địa bàn Thành phố.

 

                                                                                      Kim Thoa

                                                                 Trung tâm Văn hóa – TT&TT huyện

Trung bình (0 Bình chọn)