TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Chương Mỹ thực hiện đúng quy định việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Ngày đăng 06/09/2023 | 09:43  | Lượt xem: 67

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành hành chính (TTHC) theo quy định.

Thông qua việc rà soát, đánh giá TTHC nhằm thống kê, tập hợp, phân tích, phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải cách hành chính.

Xác định được vai trò quan trọng của công tác rà soát, đánh giá TTHC, UBND huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 04/4/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát thủ tục hành chính. Việc rà soát thủ tục hành chính được UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định. Căn cứ vào các Quyết định của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính trong năm 2023, UBND huyện đã tổ chức rà soát, kịp thời niêm yết và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được UBND Thành phố công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của huyện và của UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo đúng quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn thường xuyên thực hiện việc rà soát các TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC nhằm phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, qua đó kiến nghị với Thành phố phương án giảm bớt về thành phần hồ sơ, về thời gian giải quyết; đồng thời rà soát các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, trái quy định của pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

UBND huyện, UBND cấp xã bám sát thực hiện nghiêm túc các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và các quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (đối với các TTHC liên quan) do Thành phố ban hành. Qua rà soát tổng hợp từ các ngành, các xã, thị trấn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn, cơ bản đảm bảo, không có vướng mắc về quy định hành chính, do đó đến nay các đơn vị không có kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện, cấp xã.

Đến nay thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết là 345 thủ tục (bao gồm cả các thủ tục hành chính ủy quyền đã được công bố 89). Trong đó: có 303 TTHC theo quy định thực hiện tại Bộ phận một cửa, đạt 100%; 42 thủ tục gồm: 01 TTHC lĩnh vực giáo dục, 03 thủ tục lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, 01 thủ tục lĩnh vực nhà ở công sở, 02 thủ tục lĩnh vực đất đai, 02 thủ tục lĩnh vực tài nguyên nước, 12 thủ tục lĩnh vực quản lý công sản, 05 thủ tục thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, 16 thủ tục thành lập và hoạt động của HTX thực hiện tại phòng chuyên môn theo các Quyết định của UBND Thành phố); 324 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình (trong đó toàn trình là 03 thủ tục); 37 thủ tục liên thông các cấp và 60 thủ tục liên thông nội bộ; 190 thủ tục được cung cấp dịch vụ qua bưu chính công ích.

TTHC thuộc thẩm quyền UBND xã, thị trấn giải quyết là 166 thủ tục (bao gồm 12 TTHC ủy quyền). Trong đó: có 158 TTHC theo quy định thực hiện tại Bộ phận một cửa đạt 100%; 105 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, 49 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp bộ, thành phố, sở, huyện nhưng có địa điểm tiếp nhận hồ sơ có thể thực hiện tại cấp xã; 44 thủ tục liên thông các cấp theo quy định; 151 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình (trong đó toàn trình 03 thủ tục); 92 thủ tục được cung cấp dịch vụ qua bưu chính công ích.

Thông qua việc rà soát, đánh giá TTHC, UBND huyện đề nghị Thành phố hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công Thành phố; các hệ thống phần mềm cần được tích hợp, chia sẻ dữ liệu đồng bộ để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; liên thông kết nối hệ thống chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi. Đề nghị Thành phố sớm hoàn thiện việc tích hợp đồng bộ các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng dịch công quốc gia và cập nhật, cài đặt đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

                                                                             Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)