TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”
Ngày đăng 02/05/2024 | 14:40  | Lượt xem: 91

Những năm qua huyện luôn xác định công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là một trong ba khâu đột phá xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Từ đó huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Chương Mỹ là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiều đầu mối đơn vị hành chính nên việc điều hành, quản lý cũng như tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân đến giao dịch với khối lượng lớn. Do vậy, những năm qua huyện luôn xác định công tác cải cách hành chình, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là một trong ba khâu đột phá xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Từ đó huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý công chức, viên chức; triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các phòng, ban, cơ quan, đơn vị…

Chương Mỹ quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận giải quyết TTHC tại Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Để thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thời gian qua UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức phố biến, quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn vản quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong tâm như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61; Nghị quyết số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng…

Cùng với đó, huyện đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 18/3/2021 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, giai đoạn 2021 – 2025”; cụ thể hóa nhiệm vụ của huyện tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. Toàn bộ các văn bản chỉ đạo, triển khai được quán triệt, phổ biến tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cuộc họp, hội nghị từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh các cấp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử cấp xã; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội…nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; cải thiện và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác cải cách TTHC như: Mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân” trên địa bàn; duy trì thực hiện 14 sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC như: “Một hồ sơ – Hai kết quả”, “Các thủ tục hành chính không chờ”, “ứng dụng quét QR trong việc thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia” và “Ứng dụng quét QR trong việc nộp hồ sơ thực hiện 02 nhóm thủ tục liên thông bằng điện thoại thông minh” tại thị trấn Chúc Sơn; Mô hình “Hồ sơ ngoài giờ” và “Hồ sơ không hẹn” trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại UBND thị trấn Xuân Mai; mô hình “Ứng dụng quét QR trong việc thực hiện khảo sát sự hài hòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

UBND huyện đã chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Chương Mỹ; Quyết định thành lập, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện và cấp xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp; Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC liên thông, thực hiện đảm bảo nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Song song với đó, huyện đã chỉ đạo thực hiện công khai TTHC thuộc thẩm quyền, bao gồm cả các TTHC ủy quyền đảm bảo đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, dễ tiếp cận. Công khai Quy chế, nội quy làm việc, thời gian làm việc, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị; danh sách cán bộ,công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; số điện thoại, địa chỉ email của lãnh đạo bộ phận, số điện thoại đường dây nóng. Việc thực hiện thời gian làm việc của Bộ phận "Một cửa" các cấp theo quy định của Thành phố. Triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định tại Bộ phận Một cửa các cấp, trong đó có tiếp nhận hồ sơ TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện theo đúng quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố, Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thành phố,  đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn. Trong quá trình giải quyết không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhận ngoài quy định của pháp luật. Hàng tháng, UBND huyện, UBND cấp xã công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của đơn vị, trên màn hình cảm ứng đặt tại Bộ phận Một cửa và niêm yết công khai bằng giấy tại Bộ phận Một cửa để tổ chức, công dân được biết, theo dõi và giám sát.

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp, làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và cán bộ đầu mối phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính. Cùng với đó, huyện thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức liên quan các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Thành phố tổ chức hằng năm, đảm bảo tiếp thu kịp thời những kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết TTHC, ứng dụng công nghệ thông nghệ thông tin vào việc giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

Việc tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND huyện rất quan tâm, chú trọng và được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó tập trung truyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và nhân dân về việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nội dung tuyên truyền tập trung về dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu và 02 nhóm TTHC liên thông là: “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng dịch vụ công quốc gia, lợi ích cũng như các điều kiện cần thiết để tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp…

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong năm 2023 và quý I năm 2024, bộ phận “Một cửa” của huyện và của 32 xã, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Năm 2023, cấp huyện tiếp nhận giải quyết gần 6.500 hồ sơ; quý I năm 2024 tiếp nhận giải quyết 1.479 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Cấp xã, năm 2023 tiếp nhận giải quyết tổng số trên 84.000 hồ sơ; 03 tháng đầu năm 2024 tiếp nhận giải quyết 14.701 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ đều được giải quyết sớm hạn và đúng hạn.

 Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại, việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn nhiều khó khăn do nguồn lực kinh phí để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ giải quyết TTHC còn hạn chế; diện tích làm việc của Bộ phận Một cửa nhiều đơn vị chưa đảm bảo; phần mềm hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn chưa được hoàn thiện; chưa có công chức chuyên trách tại Bộ phận Một cửa…vấn đề này cũng ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của Bộ phận Một cửa của huyện và của các xã, thị trấn…

 

Kim Thoa

 

Trung bình (0 Bình chọn)