TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao các Chỉ số trong công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 10/06/2024 | 11:03  | Lượt xem: 62

Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là các chỉ số có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả, công khai, minh bạch trong hoạt quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước trong phục vụ Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nói lên sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh và sự năng động sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo ở địa phương, là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX là sự đánh giá hàng năm của chính các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và đánh giá của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công, đó là sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số PAPI là chỉ số dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương về năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công.

UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị đối thoại với người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2023, huyện Chương Mỹ xếp thứ 29/30 quận, huyện về Chỉ số cải cách hành chính. Năm 2024, huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với tiêu chí thành phần bị trừ điểm với quyết tâm phấn đấu Chỉ số CCHC tăng từ 6 -8 bậc so với năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung này. Mới đây, ngày 07/6 UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND về tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024 trên địa bàn huyện.

Qua đó nhằm tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; cải thiện, nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt thấp điểm. Nhằm thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội; xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo chuyển biển đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đặc biệt là các cơ quan theo dõi, phụ trách các lĩnh vực CCHC đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm năng cao các Chỉ số. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2024 trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phụ trách từng phần việc, từng tiêu chí thành phần để triển khai thực hiện. Trong đó chỉ rõ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định rõ công tác CCHC là trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong thực hiện các giải pháp để nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đó bám sát các nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện cải thiện đối với từng nội dung, các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, kết quả đã được xác định. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung về  UBND huyện. Giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo Kế hoạch nếu không đạt chỉ tiêu đề ra, làm giảm điểm số các nội dung, tiêu chí trong các Chỉ số.

Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Thành phố về tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch. Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, tổng hợp tài liệu kiểm chứng trong công tác chấm điểm Chỉ số CCHC, làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai điều tra xã hội học của cấp có thẩm quyền. Tăng cường tham mưu UBND huyện, Đoàn kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ huyện thực hiện kiểm tra công tác CCHC nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, các cơ quan báo, đài của Thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024; thông tin kịp thời những sáng kiến, giải pháp CCHC của huyện đến người dân, doanh nghiệp.

Đối với nội dung Cải cách thể chế, Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật: Đảm bảo 100% số văn bản quy phạm pháp luật phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát; 100% văn bản phát hiện trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý…

Về nội dung Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các kế hoạch về: Kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc ủy quyền, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện. Rà soát thống kê các TTHC liên thông, xây dựng quy trình, quy chế phối hợp liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị, đề xuất, trình UBND huyện phê duyệt, trong đó gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC…

Đối với nội dung Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chỉ đạo điều hành của huyện trên cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên cổng thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội zalo, facebook…để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu…

Về nội dung Chỉ số Hài lòng (SIPAS), các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, cung cấp, giải thích đầy đủ, dễ hiểu kịp thời thông tin về các chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương theo dõi, quản lý dưới nhiều hình thức (tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn, bảng thông tin công cộng, khu dân cư, mạng xã hội,...) giúp mọi người dân dễ tìm, dễ thấy.

Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại các vị trí thuận tiện để người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi của TTHC khi có quyết định công bố của UBND Thành phố. Tổ chức kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC và kiểm tra quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý các trường hợp vi phạm về thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định, nhũng nhiễu, tiêu cực, có thái độ sách nhiễu, cửa quyền, vi phạm quy tắc ứng xử nơi công sở, nơi công cộng.

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc nội bộ (TTHC nội bộ) đảm bảo nguyên tắc công bằng trong giải quyết TTHC đối với người dân, tổ chức. Tiếp tục lấy ý kiến đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trong việc cung cấp dịch vụ công...

UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền về nội dung, mục đich của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – PAPI và trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Chỉ đạo các Bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Kế hoạch.

Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)