TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 04/04/2024 | 15:59  | Lượt xem: 161

Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều Kế hoạch, Công văn liên quan. Đồng thời tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm.

UBND huyện đã tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Thực hiện nhập thông tin người lao động vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo văn bản số 81/UBND-LĐTBXH ngày 15/01/2024, huyện Chương Mỹ đã nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 21.636 thông tin người lao động.

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn việc kiểm tra, rà soát, phê duyệt dữ liệu số hoá hộ tịch. Hiện toàn huyện đã nhập dữ liệu được 297.037/347.096 trường hợp, đạt 86%.

Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, định danh điện tử.

Trên cơ sở kế hoạch của Công an Thành phố, Đảng ủy Công an huyện đã ban hành Nghị quyết số 53 về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD, định danh điện tử và xác thực điện tử trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã triển khai nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chỉ tiêu, cách thức thực hiện trong từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quá trình thực hiện đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Đối với lĩnh vực cư trú, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3992/4141 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt 96%; 613/617 hồ sơ đăng ký tạm trú, đạt 99%; 180/180 thông báo lưu trú, đạt 100%.

Đối với lĩnh vực giao thông, đã giải quyết 715/750 hồ sơ đăng ký xe ô tô, đạt 95%; 2074/2090 hồ sơ đăng ký xe máy, đạt 99%.

Riêng đối với việc triển khai thí điểm thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa thường trú - Trợ cấp mai táng phí", huyện Chương Mỹ đã có văn bản số 233/UBND-VP, ngày 24/02/2023 để chỉ đạo tiếp tục triển khai. Định kỳ hàng tuần, UBND huyện tổ chức giao ban với các ngành Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện cùng các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. 

Tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/3/2024, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận, giải quyết 1145/1145 hồ sơ đăng ký khai sinh, đạt 100% và 206/496 hồ sơ đăng ký khai tử, đạt 41,5%. Công an huyện giải quyết 1481/1495 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt 99%; 384/401 hồ sơ xoá đăng ký thường trú, đạt 96%. Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết 55/798 hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế, đạt 7%. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giải quyết 185/185 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí, đạt 100%.

Về đẩy mạnh cấp thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, tính đến nay, toàn huyện đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử được 229.315/258.877 trường hợp, đạt 89%. Hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên 14 tuổi trên địa bàn. Riêng trong quý I/2024 đã cấp 4.339 thẻ CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện.

Công an huyện, Công an các xã, thị trấn hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong lĩnh vực an sinh xã hội đã tiến hành cập nhật, điều chỉnh thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội vào hệ thống cơ sở Dữ liệu dân cư. Cụ thể, đã nhập mới 8.110 trường hợp bảo trợ xã hôi, đồng thời cập nhật, điều chỉnh 4.939 trường hợp lên dữ liệu bộ, ban, ngành; cập nhật, điều chỉnh 3.521 trường hợp người có công; nhập mới 14 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và cập nhật, điều chỉnh 494 trường hợp lên dữ liệu các bộ, ngành.

Về làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện đã bổ sung CMND 9 số đối với 22/22 trường hợp, đạt 100%. Cập nhật thông tin chủ hộ cho 01 hộ không có chủ hộ, đạt 100%. Cập nhật trạng thái cho 512 trường hợp thiếu trường thông tin, đạt 60%. Hủy số định danh cá nhân đối với các trường hợp cấp sai, đạt 96%.

Có thể thấy, kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06 ở một số lĩnh vực chưa cao, còn nhiều hạn chế, tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất không đồng bộ, đường truyền dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu, một số quy định pháp lý liên quan đến CCCD, quản lý cư trú chưa phù hợp với thực tiễn…

Thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và huyện theo kế hoạch 139/KH-UBND ngày 05/4/2023 về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có trên cơ sở đề xuất trang cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị mới đảm bảo người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06. Rà soát, điều động cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm về công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, thẻ căn cước công dân gắn chíp, giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử theo kế hoạch 226/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện.

Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa thường trú - Trợ cấp mai táng phí”; thực hiện
hiệu quả các “mô hình điểm” đã đăng ký tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của Công an thành phố, Bộ Công an. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu chuyên ngành vào phần mềm phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin.

Vũ Liên

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)