TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 tăng từ 6-8 bậc so với năm 2023
Ngày đăng 22/03/2024 | 08:53  | Lượt xem: 59

Trên cơ sở kết phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 và phấn đấu năm 2024 tăng từ 6-8 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của Thành phố, UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC năm 2023; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC huyện của huyện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Theo công bố kết quả xếp loại chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ có kết quả Chỉ số CCHC của huyện Chương Mỹ xếp thứ 29/30.

Để đánh giá kết quả đạt được và đánh giá nguyên nhân dẫn đến vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện giảm so với năm 2022, UBND huyện đã có Báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; giải pháp khắc phục và cải thiện nâng cao chỉ số CCHC năm 2024. Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của huyện Chương Mỹ đạt 91,65 điểm, đứng thứ 29/30 các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Cụ thể: Tổng điểm 91,65/100 điểm, tăng 1,89 điểm so với năm 2022. Trong đó, Điểm thẩm định (điểm do Hội đồng Thẩm định Thành phố chấm) đạt 63,89/70 điểm, tăng 2,95 điểm so với năm 2022 (năm 2022 huyện đạt 60,94 điểm); Điểm điều tra xã hội học đạt 27,76/30 điểm, giảm 1,06 điểm so với năm 2022 (Năm 2022 huyện đạt 28,82 điểm).

Kết quả chỉ số năm 2023 cho thấy, huyện có 2/8 lĩnh vực tăng điểm chỉ số so với năm 2022 gồm: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội. Có 6/8 lĩnh vực giảm điểm chỉ số so với năm 2022 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công.

Trên cơ sở kết phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 và phấn đấu năm 2024 tăng từ 6-8 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của Thành phố, UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC năm 2023; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC huyện của huyện năm 2024 và những năm tiếp theo. Thông qua việc triển khai Kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung CCHC của huyện năm 2023 và khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023 để xác định nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của huyện và tiếp tục nâng cao vị trí xếp hạng CCHC của huyện. Tuyên truyền, phát huy những kết quả đạt được, duy trì, giữ vững các tiêu chí chấm điểm đạt kết quả tốt, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung CCHC tại các cơ quan trên địa bàn huyện.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng triển khai các Chương trình, Kế hoạch hàng năm và các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC của UBND huyện; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo; tham mưu tổ chức ít nhất 01 hội nghị tọa đàm về CCHC và chuyển đổi số hoặc triển khai tổ chức thi tuyên truyền CCHC bằng hình thức sân khấu hóa…. Tham mưu văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có văn bản đăng ký sáng kiến CCHC năm 2024; lựa chọn những sáng kiến mới, khả thi, có hiệu quả báo cáo Thành phố để nhân rộng và công nhận; phấn đấu năm 2024 có ít nhất 03 sáng kiến được nhân rộng cấp Thành phố.

Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành và công khai quy trình nội bộ tại đơn vị; tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định dự toán của cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ về CCHC trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trong việc tham mưu văn vản chỉ dạo triển khai về công tác CCHC đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện cải thiện chỉ số CCHC cấp huyện thuộc lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện tự kiểm tra các văn bản theo Kế hoạch của UBND huyện; tự rà soát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, đơn vị mình; quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Huyện Chương Mỹ quan tâm thực hiện cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông.

Để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện giao văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả cải thiện Chỉ số CCHC cấp huyện thuộc lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện, kiến nghị, đề xuất Thành phố sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo thẩm quyền; chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, niêm yết TTHC, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát đánh giá tác động của công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với cơ quan hành chính, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện triển khai, thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC và các văn bản hướng dẫn theo chỉ đạo của Thành phố.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động trong việc giải quyết và đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực được giao; đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình giải quyết TTHC nếu để hồ sơ TTHC bị giải quyết chậm muộn. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn và công chức đầu mối kiểm soát TTHC rà soát, niêm yết TTHC, đơn giản hóa TTHC…

Về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện, cải thiện chỉ số ở nhóm tiêu chí Ứng dụng công nghệ thông tin của huyện; đồng thời là cơ quan chủ trì tham mưu và triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình “4 lớp”; tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, hoàn thành 100% kế hoạch và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn  hóa – Thông tin và Thể thao huyện cập nhật, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chỉ đạo điều hành của huyện trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu; đổi mới nâng cao chất lượng về con người, thiết bị.

Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công tại xã, thị trấn, đồng thời có các giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phòng Kinh tế huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện cải thiện chỉ số CCHC ở nhóm tiêu chí Áp dụng ISO trong hoạt động của UBND huyện và UBND xã, thị trấn; triển khai hướng dẫn các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn áp dụng, duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Trên cơ sở Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC huyện năm 2024; UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để duy trì, giữ vững các tiêu chí đạt điểm tối đa, khắc phục, cải thiện các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, theo dõi. Gửi Kế hoạch về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 30/3/2024 để tổng hợp, theo dõi.

 

Kim Thoa

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)