TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

268 cán bộ, công chức hành chính của huyện Chương Mỹ tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử
Ngày đăng 12/05/2023 | 14:57  | Lượt xem: 97

Ngày 12/5, Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử cho 268 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hành chính của huyện và 32 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung tập huấn.

Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thuộc huyện tham gia tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Đào Ngọc Báu – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt và phân tích nội dung về đạo đức công vụ và văn hóa công sở, đặc điểm nền công vụ của nước ta, công cuộc thực hiện cải cách nền công vụ quốc gia; Các văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; các mô hình, cách làm hay để thực hiện có hiệu quả đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội…Trong mỗi nội dung, đồng chí giảng viên đều lấy những dẫn chứng, ví dụ từ thực thế tại các cơ quan hành chính nhà nước để phân tích, làm rõ nội dung về đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở, mục đích của hoạt động công vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, từ đó, tạo được bước chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trong quý I năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 07/4/2023 phát động phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng năm 2023 trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào trên, UBND huyện đã triển khai mở 02 lớp tập huấn cho 284 viên chức là lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và 02 lớp tập huấn cho 268 cán bộ, công chức các cơ quan hành chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã chủ động triển khai thực hiện xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

                                                                             Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)