TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Chương Mỹ: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn huyện; Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Ngày đăng 19/01/2023 | 20:29  | Lượt xem: 31

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện thống nhất, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023, Huyện uỷ Chương Mỹ đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/HU, Ủy han nhân dân huyện Chương Mỹ xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2023.

 

Đảng uỷ Quân sự huyện Chương Mỹ ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng thực lực tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng. Xây dựng lực lượng vũ trang Huyện có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm đầu tư mua sắm, trang bị đồng bộ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Duy trì thực hiện thống nhất, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ xây dựng, triển khai kế hoạch số 22 ngày 18/1/2023 về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện năm 2023.

Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tình hình trên tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của huyện Chương Mỹ. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn Huyện, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tập trung một số nội dung chủ yếu. Đó là xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả các Hội đồng, các Ban chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện A, A2, A3, A4, văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phương án bảo vệ các mục tiêu và hệ thống văn kiện quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, kiện toàn kế hoạch Phòng thủ dân sự, kế hoạch phối hợp ứng phó các sự cố thảm họa của huyện và các địa phương, cơ sở.

Triển khai đồng bộ công tác quốc phòng theo Luật Quốc phòng và Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở địa phương, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Chương Mỹ tinh gọn,  có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có nền nếp công tác đăng ký, quản lý lục lượng, phương tiện dự bị động viên và dân quân tự vệ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp từ thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư đến cấp huyện với đủ cơ cấu, thành phần lực lượng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ. Chú trọng rà soát, phát triển tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (200 công dân) và công tác động viên quân đội bảo đảm đúng luật, chất lượng cao. Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Tổ chức lực lượng, phương tiện đủ mạnh, thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng cơ động và hiệp đồng tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả. Thực hiện công tác tuyển sinh quân sự và đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu Thành phố giao; Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, Nghị định số 139/2020 NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/201/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trong tâm là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp,

Tiếp tục thực hiện Đề án số 368 ĐA-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chung Mỹ về sắp xếp, bố trí cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn giai đoạn 2020-2025. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở, bảo đảm đúng tiêu chí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải là công chức quân sự cấp xã, là ủy viên Uỷ ban nhân dân và được cơ cấu trong cấp ủy cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải qua đào tạo ngành quân sự cơ sở từ trình độ Trung cấp trở lên (trường hợp xếp nguồn phải đủ tiêu chí, điều kiện tham gia đào tạo); Thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo diễn tập chiến dấu xã trong khu vực phòng thủ đối với 08 xã, thị trấn (Tối Động, Hồng Phong, Trung Hòa, Đông Phương Yên, Thượng Vực, Phú Nam An, Phong Châu và thị trấn Chúc Sơn). Tổ chức  hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ đạt chất lượng cao, an toàn tuyệt đối.

Thực hiện Luật đất đai năm 2013, pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Từng bước đầu tư, thực hiện Quy hoạch thế trận sự trong khu vực phòng thủ huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, bảo đảm ngân sách và đẩy nhanh tiến độ xây dựng  trụ sở mới của Ban CHQS huyện, trụ sở làm việc của Ban CHQS các xã, thị trấn theo đúng chỉ tiêu và quy định của Luật Dân quân tự vệ, quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tham gia ý kiến các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.  

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31 của Huyện ủy Chương Mỹ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023; gắn thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, phát huy vai trò các đơn vị đóng quân trên địa bàn, phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào "Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thực hiện nghiêm Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017; Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019, Thông tư số 86/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018, Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 01/02/2019 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác quản lý, thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức đón xuân Quý Mão 2023 bảo đảm an toàn mọi mặt.

 Chủ động bảo đảm đẩy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, Tiếp tục đầu tư ngân sách mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ A2, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt bão đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nâng cấp trang thiết bị Sở Chỉ huy, hệ thống kho cất chứa vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng

Thường xuyên coi trọng, kết hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với công tác phòng ngăn, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác gây ra. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cá nhân và các cơ quan, đơn vị. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phong và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, đồng thời nghiêm túc kiếm điểm đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) năm 2023 trên địa bàn huyện.

Mục tiêu chung: Đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần tầm vóc, tuổi thọ chất lượng cuộc sống của người dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ. Mở rộng các phong trào TDTT các loại hình tập luyện, thi đấu trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tập trung thực hiện các mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

Chỉ tiêu: Cấp huyện: Số người tập luyện thể dục thể thao đạt 37% dân số trở lên; Số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 27% các hộ gia đình trên địa bàn huyện; Tổ chức từ 2 - 4 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo hướng dẫn viên, trọng tài TDTT; Thành lập từ 15-20 câu lạc bộ TDTT, từ 1- 3 lớp năng khiếu; Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội, Công an tham gia tập luyện - TDTT đạt 98,5%.

Các xã, thị trấn: số người tập luyện TDTT từ  đạt 36% dân số trở lên đối với xã và 40% trở lên đối với thị trấn; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt từ 25% số hộ trở lên đối với xã và 30% trở lên đối với thị trấn. Mỗi đơn vị thành lập từ 2 - 4 câu lạc bộ TDTT; Tham gia từ 50% các giải thể thao do huyện tổ chức; 50% số xã đạt tiên tiến về TDTT.

Mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo hướng dẫn viên, trọng tài và các lớp dạy bơi cho trẻ em. Tổ chức 23 giải thể thao cấp huyện. Tham gia 26 giải đấu cấp thành phố.

Các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai phổ biến có hiệu quả Luật và các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý TDTT đến các cơ sở thể thao trên địa bàn huyện. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển TDTT trên địa bàn. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sân bãi, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tập luyện, thi đấu TDTT; đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong Nhân dân; tổ chức tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác TDTT, góp phần tích cực cho công tác đào tạo vận động viên và thi đấu thể thao thành tích cao. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về lợi ích của việc tập luyện TDTT thường xuyên; nhân rộng các mô hình luyện tập, sân chơi TDTT hấp dẫn tại các khu công nghiệp, tổ dân phố, trường học.

Các giải pháp chủ yếu: Tăng cường công tác, truyền thông đến mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích và ý nghĩa của việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người. Quan tâm bố trí nguồn ngân sách và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao; thực hiện tốt công tác xã hội hóa đảm bảo đáp ứng các điều kiện hoạt động thể dục thể thao của huyện các xã, thị trấn. Đẩy mạnh, nâng cao các hình thức phối hợp tham gia của các ngành để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thể dục thể thao tại các xã thị trấn; các thôn, tổ dân phố, lực lượng vũ trang và các trường học. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn về công tác thể dục thể thao ở các thôn, tổ dân phố; đặc biệt là phát triển các môn thể thao có thế mạnh của huyện để tham gia thi đấu cấp Thành phố và khu vực.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 74 – HD/BTG hướng dẫn Công tác văn hóa, văn nghệ huyện Chương Mỹ năm 2023

Qua đó, nhằm giúp các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Thành phố và của huyện về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Từ đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm tổ chức tốt các hoạt động, tạo không khi vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội, của huyện Chương Mỹ anh hùng; giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đúc, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Việt Nam; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thúc đẩy văn hóa sáng tạo, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực quan trọng quyết định phát triển bền vững Thủ đô và huyện Chương Mỹ.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy vai trò của cơ quan, địa phương, đơn vị; nội dung hoạt động có trọng tâm trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng với các quy định hiện hành và phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đặc biệt, chủ trọng thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, có thể tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ bằng hình thức trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Về nội dung triển khai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ rõ gồm; Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ như; Các hoạt động văn hóa – văn nghệ mừng Xuân Qúy Mão năm 2023; các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và các hoạt động văn hóa trong lễ hội./.

 

Nguyễn Huế - Hồng Đào – Hoàng Tình

(Trung tâm VHTT&TT Chương Mỹ)

 

Trung bình (0 Bình chọn)