DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã thị trấn
2 Đăng ký khai sinh UBND xã thị trấn
3 Đăng ký kết hôn UBND xã thị trấn
4 Đăng ký khai tử UBND xã thị trấn