SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG

Chương Mỹ những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện
Ngày đăng 12/04/2024 | 21:05  | Lượt xem: 49

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Chương Mỹ, trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Chương Mỹ đã tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 29/5/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW với tỷ ỉệ tham gia đạt 97,8%.

Sau hội nghị, 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 37-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 của Bộ Chính trị. Nhiều cấp ủy đã tập trung quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân phụ trách, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW.

Chương Mỹ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Thực hiện phương châm, nhiệm vụ và nội dung định hướng của Nghị quyết số 37-NQ/TW, trong gần 10 năm qua, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, luôn được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo đảm bảo đủ biên chế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về số lượng và chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị. Hiện nay, Trung tâm Chính trị huyện có 01 đồng chí là Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, 02 Phó Giám đốc và 01 giáo vụ; đội ngũ giảng viên kiêm chức 25 đồng chí, 100% các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận từ trung cấp trở lên. Nhìn chung, đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức có phm cht chính trị, đạo đức tt, đáp ứng yêu cu hoạt động giảng dạy lý luận. Giảng viên của Trung tâm có đủ năng lực, trình độ lý luận và nghiệp vụ sư phạm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, nắm vững nội dung và phương pháp giảng dạy. Luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, tích cực nghiên cứu lý luận và thực tiễn góp phần làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, thu hút sự quan tâm chú ý của học viên.

Từ năm 2014 đến tháng 4/2024, Trung tâm chính trị huyện tổ chức được 1.105 lp với 148.628 học viên, trong đó khối Đảng 204 lp với 24.427 học viên; khối Đoàn thể 224 lớp với 29.946 học viên; khối Chính quyền 326 lp với 44.226 học viên; 41 lớp Bồi dưỡng báo cáo viên với 6.186 học viên; 02 lp Sơ cấp Lý luận Chính trị với 140 học viên; 49 lp Bồi dưỡng chuyên đề với 779 học viên; 246 lp khác với 41.349 học viên; phối hp với Trường đạo tạo Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội t chức được 07 lớp Trung cấp lý luận Chính trị với 678 học viên; phối hp mở được 06 lp Cao đẳng, Đại học với 897 học viên. 

Từ năm 2014 đến tháng 4/2024, Trung tâm chính trị huyện tổ chức được 1.105 lp

 

Ngoài đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, Huyện ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hiện có 05 đồng chí, các đồng chí đều có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo cơ sở được xây dựng, củng cố, kiện toàn qua các năm. Báo cáo viên cấp huyện có 17 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 492 đồng chí, đã đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác giáo dục lý luận, từng bước hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của công tác giáo dục lý luận từ huyện đến cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ, phục vụ công tác tuyên truyền miệng tại các xã, thị trấn (hội trường, máy chiếu, hệ thống âm thanh...); nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại, độ bảo mật cao, bảo đảm việc kết nối trực tuyến thông suốt từ Trung ương, Thành phố, huyện đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới; Trung tâm Chính trị huyện được đầu tư xây dựng với cơ sở vật chất khang trang, có hệ thống phòng học, hội trường, phòng làm việc, phòng giảng viên, nhà ăn, trang thiết bị dạy học cơ bản đầy đủ, đảm bảo phục vụ hàng trăm học viên mỗi khóa học, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Huyện.

Thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tng kết thực tiễn; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kiên định và vận dụng sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị văn hóa tuyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối, xây dựng nghị quyết, chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)