PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức: Xem chi tiết "TẠI ĐÂY"

2. Danh sách lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Đức Hòa

Trưởng phòng

2

Đặng Thị Yến

Phó Trưởng phòng

3

Dương Thị Thanh

Phó Trưởng phòng

4

Tạ Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng