HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

Xã/thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

1

Thị trấn Xuân Mai

Nguyễn Đình Dân

Chủ tịch

Nguyễn Huy Du

Phó Chủ tịch

2

Thị trấn Chúc Sơn

Nguyễn Đình Khả

Chủ tịch

Bùi Bá Thắng

Phó Chủ tịch

3

Xã Đông Sơn

Trần Văn Thọ

Chủ tịch

Đỗ Hữu Hóa

Phó Chủ tịch

4

Xã Đại Yên

Nguyễn Viết Sơn

Chủ tịch

Đặng Quốc Chung

Phó Chủ tịch

5

Xã Hòa Chính

Trương Thị Ngư

Chủ tịch

Trần Thị Nga

Phó Chủ tịch

6

Xã Đông Phương Yên

Nguyễn Gia Tư

Chủ tịch

Nguyễn Văn Chính

Phó Chủ tịch

7

Xã Tốt Động

Trịnh Văn Cường

Chủ tịch

Đặng Đình Sơn

Phó Chủ tịch

8

Xã Thượng Vực

Đặng Đình Trắc

Chủ tịch

Phạm Duy Tiên

Phó Chủ tịch

9

Xã Thủy Xuân Tiên

Lê Quý Long

Chủ tịch

Nguyễn Duy Khoát

Phó Chủ tịch

10

Xã Mỹ Lương

Nguyễn Thị Phấn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Thủy

Phó Chủ tịch

11

Xã Phụng Châu

 

Chủ tịch

Nguyễn Thị Giang

Phó Chủ tịch

12

Xã Hữu Văn

Phùng Duy Tố

Chủ tịch

Phùng Xuân Đại

Phó Chủ tịch

13

Xã Phú Nghĩa

Vương Thị Hằng

Chủ tịch

Nguyễn Văn Khương

Phó Chủ tịch

14

Xã Nam Phương Tiến

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch

Hoàng Bá Phích

Phó Chủ tịch

15

Xã Ngọc Hòa

Trịnh Văn Tuệ

Chủ tịch

Lê Văn Tính

Phó Chủ tịch

16

Xã Thụy Hương

Nguyễn Hữu Hải

Chủ tịch

Tào Thị Ngà

Phó Chủ tịch

17

Xã Văn Võ

Nguyễn Văn Xuyên

Chủ tịch

Nguyễn Kim Văn Tiến

Phó Chủ tịch

18

Xã Hoàng Diệu

Lê Thị Chính

Chủ tịch

Nguyễn Thị Phương

Phó Chủ tịch

19

Xã Lam Điền

Nguyễn Thị Phòng

Chủ tịch

Nguyễn Bá Dũng

Phó Chủ tịch

20

Xã Hợp Đồng

Nguyễn Hữu Quế

Chủ tịch

Lương Văn Tuyên

Phó Chủ tịch

21

Xã Quảng Bị

Trịnh Đăng Vinh

Chủ tịch

Nguyễn Khả Nhất

Phó Chủ tịch

22

Xã Hồng Phong

Vũ Xuân Lượng

Chủ tịch

Vương Toàn Nguyên

Phó Chủ tịch

23

Xã Trường Yên

Nguyễn Thị Làn

Chủ tịch

Nguyễn Quý Đệ

Phó Chủ tịch

24

Xã Trần Phú

Trần Văn Khải

Chủ tịch

Nguyễn Đăng Ninh

Phó Chủ tịch

25

Xã Thanh Bình

Nguyễn Văn Thiết

Chủ tịch

Nguyễn Viết Thoại

Phó Chủ tịch

26

Xã Tiên Phương

Tống Quang Lợi

Chủ tịch

Nguyễn Thị Minh

Phó Chủ tịch

27

Xã Trung Hòa

Đào Thị Hòa

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch

28

Xã Tân Tiến

Đỗ Đăng Bình

Chủ tịch

Nguyễn Hữu Định

Phó Chủ tịch

29

Xã Đồng Phú

Cao Văn Phương

Chủ tịch

Hoàng Văn Tặng

Phó Chủ tịch

30

Xã Phú Nam An

Lê Văn Thạch

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huệ

Phó Chủ tịch

31

Xã Đồng Lạc

Hà Tiến Phước

Chủ tịch

Nguyễn Duy Bình

Phó Chủ tịch

32

Xã Hoàng Văn Thụ

Lê Trung Hà

Chủ tịch

Lê Văn Luyến

Phó Chủ tịch

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN