CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Phòng Nội vụ huyện

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý về nhà nước về tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhận theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên điạ bàn huyện; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn; chiụ sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao, Sở Thông tin truyền thông thành phố Hà Nội

7. Phòng Tư pháp

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

8. Thanh tra huyện

Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng chóng tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

9. Phòng y tế

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế thành phố Hà Nội.

10. Phòng Lao động –TB và xã hội huyện

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động TBXH thành phố Hà Nội.

11. Phòng Kinh tế

Có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn. chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp, Công nghiệp thành phố Hà Nội.

12. Phòng Quản lý đô thị

Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy họach xây dựng, phát triển đô thị; nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn trên địa bàn. Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Giao thông thành phố Hà Nội.